Beroepsproduct

Van de student vragen wij om het eindniveau aan te tonen met een beroepsproduct. Dit product is representatief voor de beroepspraktijk waarvoor de student zich tijdens de opdracht bij de GCWK heeft bekwaamd.

Voorbeelden van beroepsprodukten:

 • een digitale beslisboom,
 • een handleiding,
 • presentatie,
 • brochure,
 • rapport of beleidsdocument
 • vlog of film
 • animatie
 • organiseren event, zoals een werkconferentie met stakeholders
 • prototype
 • maquette

De aanduiding ‘beroepsproduct’ heeft een andere gevoelswaarde dan begrippen als ‘eindscriptie’ of ‘afstudeeronderzoek’. Het zoekt aansluiting met resultaten en uitkomsten die gangbaar zijn in de betreffende beroepspraktijk. Tevens relativeert het de betekenis van ‘onderzoek’ en ‘onderzoek doen’. Binnen een professionele beroepspraktijk is onderzoek geen doel op zich, maar integraal onderdeel van de professionele werkzaamheden en een voorwaarde voor kwalitatief goed werk. Het veronderstelt een ‘onderzoekend vermogen’ en dat is wat de student in zijn beroepsproduct(en) moet aantonen.

Beroepsproducten zijn er in veel soorten en maten, maar zijn terug te voeren op vijf basistypen: een analyse, een advies, een ontwerp, een fabricaat of een handeling. De typen hebben betrekking op verschillende fasen van realisatie in een verbeter- of veranderproces. Analyse, advies en ontwerp zijn producten die zich in een bepaalde fase van conceptvorming bevinden, die dus nog niet omgezet zijn in concrete actie of product. Fabricaten en handelingen zijn producten die ook daadwerkelijk worden gerealiseerd: een ontwerp wordt tot fabricaat gemaakt, een plan wordt uitgevoerd of geïmplementeerd.

Beroepsproducten zijn diensten of producten die een professional moet kunnen leveren in het uitoefenen van zijn beroep (Losse, 2016). Deze diensten of producten laten prestaties zien en zijn daarom bruikbaar voor beoordeling.

Volgens Losse (2016) zijn er vijf typen beroepsproducten (zie figuur 1):

 1. Analyse; een samenhangende ontleding van een vraagstuk dat dient tot inzicht. Voor sommige analyses is onderzoek nodig en andere analyses volstaan met het aanleveren van een berekening.
 2. Advies; wat kan de opdrachtgever het beste doen om een situatie te veranderen/verbeteren? Het kenmerkende is dat het stelling neemt.
 3. Ontwerp; visuele/schematische weergave van een product of interventie.
 4. Fabricaat; concreet fysiek/digitaal eindproduct dat de eindgebruiker functioneel kan inzetten. Het is het maakproces en voegt iets toe aan de kwaliteiten die in het ontwerp zijn vastgelegd.
 5. Handeling; handelen is professioneel gedrag tegenover belanghebbenden (klanten, patiënten, publiek, leerlingen, organisaties). Het kenmerkende is een dienstverlenend of interactief aspect en gaat gepaard met een verscheidenheid aan praktische vaardigheden.

Figuur 1 Typologie van beroepsproducten (Losse, 2016)