De ontwikkelingsfase

Er is een intentieverklaring getekend. Er is besloten dat we met het idee verder gaan. Hiermee start de take-off fase. Het idee wordt uitgewerkt tot een samenwerking, activiteiten, een project, een bedrijf, die gezamenlijk toewerken naar de verandering die we in het Westerkwartier voor ogen hebben. Er wordt nu uitvoering geven aan activiteiten: de samenwerking krijgt praktisch vorm, men gaat in de praktijk aan de slag. Doelen en visie zijn uitgewerkt in een plan en worden in uitvoering genomen. De reikwijdte is breidt zich uit tot 1 meerdere partners.

De volgende stappen doorlopen:

Inventariseren wederzijdse missie, visie en kernwaarden

Het is belangrijk dat de waarden van partners op elkaar aansluiten. Met name waarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord en betekenisvol ondernemen zijn belangrijk om te komen tot een resultaat met maatschappelijke impact

Integreren

Er wordt bekeken welke partners bij kunnen dragen aan het oplossen van het vraagstuk. Deze worden betrokken bij het ontwikkelen van het project. Het projectvoorstel wordt met docenten en school besproken en verder geconcretiseerd en er wordt een koppeling met het curriculum van een of meerdere opleidingen gemaakt. Het nieuwe idee wordt gekoppeld aan de Gebiedsagenda

Kan het idee worden uitgebreid tot een regionaal idee, een multi-sectoraal idee, een multi-perspectief idee, een multi-actor idee.
Zijn er al partners geweest op hetzelfde onderwerp.
Kunnen we de vraag direct verbinden met andere vragen/projecten/thema’s
Zijn er gebiedsoverstijgende mogelijkheden en kansen, contacten met andere partijen voor samenwerking
Scoop

In deze fase is het aantal belanghebbenden klein. Vanuit een kleine groep wordt het idee verder gebracht. Dit zijn nu al samenwerkende partijen, die bereid zijn het voortouw te nemen

Mapping
o   Welke aanbieders zijn er en welke producten worden gevraagd. We voeren hiervoor desktop research uit en houden interviews.
o   We ontwikkelen een database om de data uit de verkenning te kunnen vastleggen en te analyseren en cooperatief beschikbaar te stellen
o   We raadplegen databanken van andere instanties
o   Best practices
o   We ondersteunen instanties op data te onsluiten
o   Mapping levert inzichten over de mogelijke matches en mismatches. Waar zijn vraag en aanbod dekkend en waar zien we gaten?
o   Mappen keten
o   Welke stromen zijn er
o   De behoefte van de regio
o   Welke bronnen zijn er in de regio
o   Doorrekenen
Waardeuitwisseling

De samenwerking begint met een gezamenlijk erkend probleem dat men wil oplossen. Samenwerking in complexe verbanden doet een continu beroep op de bijdrage en energie van partners. Samenwerking tussen partijen ontstaat als beide partijen kunnen beschikken over elkaars middelen, mogelijkheden en/of kennis. In de samenwerking wisselen partners bronnen (resources) uit. We maken samen een afweging of de investering en de opbrengsten in redelijke verhouding tot elkaar staan. Het kan gaan om harde waarden die getalsmatig zijn uit te drukken, zoals kosten en opbrengsten, of om zachte, zoals de waarde van de relatie zelf. In de samenwerking brengt ieder van de partners iets in en levert de samenwerking alle partijen iets op. Wat men inbrengt en wat de samenwerking oplevert, kan per partner verschillen. De volgende vragen helpen bij het onderzoek:

Wel moet die inbreng in verhouding staan tot wat het oplevert. Alleen met wederzijds beschikbaar stellen van hulpbronnen kan er een partnership ontstaan. De bronnen die worden uitgewisseld variëren sterk. Er zijn vier typen hulpbronnen die organisaties kunnen uitwisselen.

Vraag: welke waarden kunnen we uitwisselen. Bijvoorbeeld ik lever dat en jij levert kennis en ervaring om deze dit om te zetten tot info, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de cooperatie.

 1. Specialistische kennis op thema’s
 2. Kennis en ervaring (competenties) als ondersteuning van de bedrijfsvoering van de GCWK
 3. Human Resources:
  1. Werkzaamheden verrichten
  2. Uitwisseling van personeel
 4. Fysieke hulpmiddelen (facilitaire omgeving)
  1. Apparatuur
  2. Technologie
  3. Soft- en hardware
  4. Locatie/ beschikbaar stellen ruimte voor vergadering/ symposium
 5. Toegang tot netwerken
 6. Delen processen/concepten/ toegang tot specifieke onderwijsmodellen,
 7. Data/informatie
 8. Reputatie
 9. Financiële middelen
  1. Lidmaatschapsgelden
  2. Publieke middelen
  3. Investeringensbijdragen van bedrijven
  4. Co-financiering/subsidies
 10. Opleidingen/cursussen (deelnemers stellen faciliteiten beschikbaar voor de partners)
Best Practices

Best practices zijn ideale oplossingen voor ándere bedrijven. Nogal wat bedrijven doen het: naar best practices grijpen als ze tegen een probleem aan lopen. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als concurrenten vergelijkbare problemen effectief hebben getackeld? Toch zijn er goede redenen om voorzichtig te zijn met het invoeren van andermans oplossingen:

 1. Best practices werken zelden. Ze waren effectief in de oorspronkelijke context, met heel specifieke bedrijfsprocessen, een unieke bedrijfscultuur en specifieke systemen en mensen. Maar je eigen situatie is in de regel anders. Dat kan tot verzonken kosten leiden.
 2. Wees liever een leider dan een volger. Het overnemen van andermans oplossingen leidt tot middelmaat, wat extra kwalijk is in branches die het moeten hebben van creativiteit en innovatie. Zoek je eigen weg.
 3. De handleiding ontbreekt. Al die juichende bestsellers en benchmarkrapporten leggen je nooit in detail uit hoe je een best practice precies moet uitvoeren.
 4. Verandering komt van binnenuit. Bijna niemand loopt warm voor andermans oplossingen. Als je medewerkers hun eigen oplossingen laat creëren – op basis van gedegen kennis van de eigen klanten, leveranciers, collega’s en processen – worden die oplossingen hun eigendom en is de wil om resultaten te boeken groter.
Gedetailleerde vraagarticulatie

In deze fase wordt de projectbeschrijving aan de triple helix partijen voorgelegd. Voor onderwijs wordt dit projectvoorstel door het onderwijs team vertaald naar deelvragen. Deze vragen kunnen over de verschillende onderwijsinstellingen verdeeld worden, van vmbo tot universiteit en binnen de school over meerdere opleidingen. Vervolgens wordt in de samenwerkings overeenkomst de wederzijdse inzet en inbreng vastgelegd. Verder leidt dit leidt tot het opstellen van een overeenkomst: de leerofferte. Wanneer iedere partij intern diens verplichting kan waarmaken, wordt de leerofferte door alle partijen ondertekend. In de tussentijd maakt iedere onderwijsinstelling haar eigen proces in orde zodat de projecten ook daadwerkelijk tot uitvoer kunnen komen. De MIWP is vast aanspreekpunt en overziet en stuurt het
proces zodat alle partijen in de regio prettig met elkaar samen werken. Het resultaat van deze fase zijn de overeenkomsten met daarin de afspraken en eindresultaten voor de uitvoer van de projecten.

 Analyseren: welke kennis is nodig?
 Keuze voor een of meerdere schools maken
 Procesmanager zoekt contact met onderwijsmakelaar
 Vraagarticulatie met onderwijs
Projectplan

In deze stap werken we slimme specialisatiestrategieën en nieuwe business-kansen uit. Input is de beschreven ambitie in de idee-fase. Met de mapping resultaten krijgen de regionale ondernemers zicht op hun kansen voor nieuwe businesscases: waar zitten niches voor mij en hoe kan ik samen met collega’s in de regio tot een coöperatieve keten aan de aanbodkant bouwen? Voor degenen die belangstelling hebben organiseren we een serie workshops om hun slimme specialisaties te vinden en businesscases te ontwikkelen. De ondernemers in de regionale keten bereiden samen een regionale propositie voor met een attractief aanbod

Aanleiding
Probleemstelling
De missie van het idee
Waarom willen we dit doen
De visie van het idee
Ambitie
Begroting voor deze fase
Maatschappelijke impact
Onderzoeksvragen
Relatie met andere projekten
Risico’s,
Subsidiemogelijkheden,
Politieke- en bestuurlijke gevoeligheid
Welk probleem wordt opgelost
Welke partijen hebben we nog meer nodig om onze businesscase te realiseren
Maak een projektplan
Begroting en dekkingsplan op basis van uitwisseling waarden
Wat zijn de resultaten die we willen bereiken?
KPI’s – waarmee meten we de resultaten
Ontwikkelen en toepassen: vormen van een lerende en innoverende community

Zie COILS

Agenderen

Een werkprogramma bouwen met taakverdeling en verantwoordelijkheden per stakeholder

Kick -off organiseren

Kick -off organiseren

Leerofferte en onderzoeksplan maken

Leerofferte en onderzoeksplan maken

Uitvoering onderzoek/projekt

Uitvoering onderzoek/projekt