Stap 3: de planning

Kernpunt: er wordt ruimte gecreëerd om te experimenteren/uitvoering geven aan activiteiten

Er is een intentieverklaring tot samenwerking getekend. De vrijblijvendheid is voorbij. De ideeën worden omgezet in concrete plannen. De samenwerking krijgt praktisch vorm, men gaat in de praktijk aan de slag. Er wordt een projectplan gemaakt. Welke acties zijn nodig en er worden afspraken gemaakt  om de inzet van deelnemers in het netwerk af te stemmen. In de samenwerkingsovereenkomst worden concrete afspraken gemaakt over de waarden-uitwisseling.

Werkprogramma bouwen met taakverdeling en verantwoordelijkheden per stakeholder: het beschrijven van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de keten; zorgen dat iedere partner voldoende capaciteit beschikbaar stelt; Er wordt al globaal gekeken naar rollen en taken en de waardenuitwisseling. Welke competenties zijn nodig. Iedere deelnemer binnen het project heeft een rol en taak.
Vaststellen benodigde kennisgebieden Welke kennisgebieden worden aangesproken door het idee. Welke kennis en welke competenties zijn nodig om de uitwerking van dit idee tot een succes te maken
Capaciteitsplanning/competenties/vaardigheden De capaciteitsplanning koppelt de inzet van medewerkers in uren aan het te verwachten werkaanbod. In deze planning wordt nadrukkelijk de werkorganisatie betrokken. In een vroeg stadium wordt verkend of er voldoende capaciteit aanwezig om de eventuele opdracht uit te voeren. Bovendien moeten de juiste competenties beschikbaar zijn.
Onderzoeksopdrachten vertalen naar de kennisinstellingen zie: onderzoekscyclus
Governance project inrichten: zorgen voor een duidelijke overleg- en besluitvormingsstructuur;
Escalatie-lijnen ontwikkelen en vastleggen;
Opstellen communicatieplan
Inventariseren relaties met andere projecten/ initiatieven
Opstellen van een projectplan

 

Deliverable: projectplan en samenwerking-overeenkomst