Gebiedscoöperatie Westerkwartier van start

Op woensdag 19 december jl. hebben Staatsbosbeheer, AOC Terra en de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK, De Eendracht en Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Deze partijen hebben het afgelopen jaar mogelijkheden onderzocht om een gezamenlijke gebiedscoöperatie op te richten. Hierin werkt niet elke partij voor zichzelf, maar de gezamenlijke coöperatie komt voor het hele gebied in actie.
Ook de gemeentebestuurders en gedeputeerde Wiebe van der Ploeg scharen zich achter de samenwerking en hebben een Verklaring van Betrokkenheid ondertekend (zie foto).

De eerste aanzet hiervoor is in 2011 gegeven tijdens de masterclasses van de Regionale Alliantie Westerkwartier (zie nieuwsbrief 11). De partijen willen het beheer van het platteland, in overleg met de overheid, zoveel mogelijk vanuit de coöperatie organiseren. Ook andere activiteiten, die vallen binnen de doelstelling; “Behoud en ontwikkeling van het Westerkwartier door het mogelijk maken van groene economische activiteiten“, kunnen in dit kader worden opgepakt. Daarvoor worden binnen de coöperatie geld, mankracht, verantwoordelijkheden en kennis gebundeld.

307142ec-50ec-4fe2-b326-5bbc4cd1914c_Economics Group - shutterstock_113407870_landschap_akkers_veld_luchtfoto_polder_boerderij_NL_490x330De ondertekening van de overeenkomst betekent een sterk commitment om in 2013 over te willen gaan tot formele oprichting van een gebiedscoöperatie en het vaststellen van een gezamenlijk businessplan. Niet alleen van de direct betrokken personen maar ook van de achterban c.q. achterliggende organisaties.

Een dergelijke gebiedscoöperatie is landelijk en Europees gezien heel vernieuwend. De nieuwe manier van werken vraagt flinke veranderingen van de partijen en de overheid. Dit jaar is gebleken dat alle deelnemers bereid zijn om deze pilot verder uit te werken. Tegelijkertijd hebben vertegenwoordigers van de gemeenten en de provincie uit het Westerkwartier, met het zetten van een handtekening, hun betrokkenheid bij de gebiedscoöperatie kracht bijgezet.

De gebiedscoöperatie Westerkwartier
De gebiedscoöperatie start in 2013 als ‘maatschappelijke onderneming’ waarin de onndertekende partijen deelnemen. Zij zal zich in eerste instantie richten op het beheer van de groene omgeving. De nadruk zal dan ook meer liggen op het beheer van de groene ruimte dan op inrichting van de bebouwde gebieden.
De onderwerpen waarnaar de aandacht uit zal gaan zijn dan ook landschapsonderhoud, het beheer van natuurterreinen, het stimuleren van burgerparticipatie op deze terreinen en het leveren van z.g. groene en blauwe diensten.
(Groene Diensten zijn gericht op het beheer van landschap en wandelpaden (zoals houtwallen in het coulisselandschap en oude structuren in het Middag-Humsterland). Blauwe Diensten richten zich op het reguleren van de waterhuishouding in het gebied.)
Het bestuur van de gebiedscoöperatie bestaat bij de opstart in 2013 uit Leendert Klaassen, Alex Datema (agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer & Natuur ZWK), Rieks van der Wal (SBB) en Willem Foorthuis (onderwijs en onderzoek). Fred Stol (wethouder Zuidhorn) is namens de overheid het aanspreekpunt voor de beantwoording van vragen van de zijde van de overheid, hij heeft een faciliterende rol.

 

leaderwesterkwartier.nl