Gebiedsproces Middag-Humsterland

 Middag-Humsterland behoort tot de best bewaarde delen van het wierdenlandschap. Het landschap wordt gekoesterd door bewoners en is in landschappelijk, cultureel, archeologisch, milieukundig en landbouweconomisch opzicht een parel in de provincie Groningen. Vanwege de unieke combinatie van bijzondere kenmerken behoort het sinds 2005 tot de Nationale Landschappen van Nederland. Daarmee is het een toeristisch-recreatieve trekpleister, maar ook belangrijk voor functies als wonen en werken. Er is ruimte voor nieuwbouw en uitbreidingen, maar altijd met omzicht en beleid, in beperkte mate en met respect voor het landschap.

De zorg voor het landschap is nog steeds niet eenduidig geregeld. Het is daarom niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarom is een regisserende partij nodig die zorgt voor behoud, bescherming en ontwikkeling van het gebied. Het liefst van onderop, van en voor de mensen die het Middag-Humsterland een warm hart toedragen. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke vraagstukken rond duurzame ontwikkeling als ook om een toets op werkbaarheid en draagvlak.

In juli 2017 is door betrokken ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en overheden een visie opgesteld. Naar aanleiding van de visie is het volgende beleid voorgesteld:

Betrokken ondernemers, verenigingen, stichtingen, inwoners en andere stakeholders voor – of nauw betrokken bij – het behoud en de ontwikkeling van het Middag-Humsterland verenigingen zich in een community. Deze community wordt ondersteund door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Binnen deze interdisciplinaire community vormen zich verschillende subgroepen op een aantal belangrijke thema’s waarin men ontwikkelkansen ziet voor het gebied.

Het gaat hierbij om de volgende thema’s:

  • Regiomarketing
  • Energietransitie
  • Nieuwe duurzame verdienmodellen voor boeren
  • Leefbaarheid en mobiliteit
  • Innovatieve Samenwerking

Met het project Middag-Humsterland wordt een aanpak ontwikkeld voor behoud en versterking van de bijzondere waarden van het gebied door hieraan innovatieve economische dragers te koppelen. (Agrarische) ondernemers en (natuur)verenigingen worden gestimuleerd ondersteund om ondernemerschap en natuurbeheer te integreren in een gebiedsgerichte invulling van een betekeniseconomie. Hierin worden ook recreatieve doelen ingebed. Wanneer de betrokken shareholders in nieuwe regionale ketens bij elkaar gebracht worden, bijvoorbeeld voor in de agri-food, de recreatieve en gezondheidssectoren. ontstaat een betekeniseconomie met toegevoegde waarde voor de regio op zowel economisch en maatschappelijk gebied. Onderwijs, ondernemers en organisaties gaan de driehoek versterken. Een deel van de studenten van de IWP Westerkwartier vervullen hierin een actieve rol en dienen op termijn eigen werkgelegenheid c.q. bedrijven te creëren.