Healthy Region – Pilot in Oldehove

Oldehove, een karakteristiek dorp liggend op een kwelderwal in de gemeente Zuidhorn. Gekenmerkt door de Liudgerkerk uit de 13e eeuw, een tweetal recentere kerken en twee achtkantige molens.

Dorpsbelangen Oldehove en de Gebiedscoöperatie willen in een pilot dorpsvraagstukken oppakken en onderzoeken hoe het zorg- en ondersteuningsaanbod hierop aansluit. Dorpsbelangen Oldehove fungeert hierbij als opdrachtgever en de Gebiedscoöperatie biedt ondersteuning in de vorm van een projectleider. Via de Gebiedscoöperatie wordt ook onderzoekscapaciteit en kennis via de kenniswerkplaats ontsloten en wordt fondswerving ondersteunt.

Er zijn verschillende thema’s van belang in Oldehove, die in een dorpsagenda kunnen passen. Dorpsbelangen Oldehove heeft aangegeven voor de leefbaarheid in Oldehove prioriteit te stellen aan de vraagstukken maatschappelijk vastgoed, de digitale snelweg en de bestemming voor een vrijkomende groenstrook. Hiervoor wordt nu een transformatie pilot opgestart die de Gebiedscoöperatie zal begeleiden.

De Gebiedscoöperatie onderzoekt of de dorpsvraagstukken via een integrale aanpak met Dorpsbelangen Oldehove en het dorp opgepakt kunnen worden. Deze pilot is ook in breder perspectief erg interessant voor de Gebiedscoöperatie. Door de pilot kan een opzet voor transformatie vraagstukken binnen een gezonde (is leefbare) regio, de Healthy Region, gerealiseerd worden.

Inmiddels is de onderzoeksfase gestart. De bevindingen omtrent het sociale domein/sociale kaart en leefbaarheid worden in een Nulmeting vastgelegd. Na de zomer zal gestart worden met de ontwikkelfase.