De GCWK is een intersectorale coöperatie, bestaande uit lerende en innovatieve netwerken, die samen tot doel hebben duurzame en inclusieve businessmodellen voor de eigen regio te ontwikkelen en daarmee de regionale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid van het Westerkwartier betekenisvol te versterken.

De GCWK komt in beeld bij een opgave die individuele organisaties niet alleen kunnen vormgeven. De GCWK faciliteert in dit proces naar gezamenlijke strategieën, oplossingen en samenwerkingen.

In onze missie onderschrijven we de Sustainable Development Goals, de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

De GCWK is ervan overtuigd dat de complexe vraagstukken van deze niet meer door organisaties alleen zijn op te lossen. Vaak kunnen organisaties strategische vernieuwing niet op eigen kracht kunnen bewerkstelligen. Ze hebben daarvoor een complementaire partij nodig hebben. De alliantie (een begrip dat overigens veel wordt gebruikt om een relatief grote variatie aan typen samenwerkingsvormen te duiden) leidt tot een intensieve (keten-)samenwerking, waarin de partners competenties en vaardigheden in verregaande mate delen. In keten samenwerking werken partijen opeenvolgend samen aan één product of proces. De partijen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een project en kijken in de uitvoering van het project met elkaar mee op de werkvloer. De partijen ondersteunen elkaar om zo tot de beste resultaten te komen. In netwerkleiderschap is er sprake van gelijkwaardigheid, op basis van onder andere wederkerigheid en gunning.

Om als bedrijf succesvol te zijn is samenwerken met andere organisaties nodig. Dit is de kracht van intersectorale oplossingen. De GCWK zoekt naar verbindingen waar nog niemand aan heeft gedacht en die zorgen voor een radicaal ander perspectief. Een perspectief met nieuwe en nog ongezochte stakeholders, met energie, nieuwe oplossingsrichtingen en nieuwe financieringsbronnen.

  • Transities zullen zich op regionaal niveau zullen voltrekken. Het creëren van eigenaarschap in de regionale transitiearena is een belangrijke succesfactor.
  • In de toekomst zal er steeds minder onderscheid zijn tussen mensen en activiteiten binnen en buiten de eigen organisatiegrenzen. Dit vraagt om een organisatiebesturing waarbij in denken en doen geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen ‘wij’ en ‘zij’, waar organisatiegrenzen vervagen.
  • De ontwikkeling van kennis vraagt een grote verwevenheid van onderzoek, onderwijs en ervaringskennis

Het Rijnlands model speelt een belangrijke rol in de visie van de GCWK. Het Rijnlands model is gebaseerd op de kracht van het collectief, op maatschappelijke consensus, een actieve rol van de overheid en een lange termijn mentaliteit. In de nieuwe economische modellen profiteren niet alleen de aandeelhouders. Organisaties nemen verantwoordelijkheid voor hun daden en geven daarmee betekenis aan hun daden (betekeniseconomie). Ze denken na over de gevolgen van hun acties. Opbrengsten worden niet alleen in geld gemeten maar ook in sociale en ecologische impact. Er is voor iedereen een rol (inclusiviteit) binnen de organisaties.

In de nieuwe democratie hebben burgers de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen