De opdracht geven (nog beschrijven externe opdrachtgever)

Inleiding

De opdrachtgever is de eigenaar van het project of programma. Hij of zij is verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat of de programmadoelstelling. Daarom huurt hij een projectleider/programmamanager in. De opdrachtgever stelt aan deze persoon de middelen en bevoegdheden ter beschikking die hij nodig heeft om projectresultaat of programmadoelstelling te halen. De opdrachtnemer stelt zich tegenover de opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaat/programmadoelstelling.

Belangrijke voorwaarden voor geslaagd opdracht nemen en geven zijn

 • Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is een persoon.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer opereren op hetzelfde (strategische, tactische of operationele) niveau.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben hun wederzijdse verwachtingen verduidelijkt en vastgelegd.
 • De opdrachtgever is aanspreekbaar op zijn rol.

Het opdrachtgeverschap wordt als volgt ingevuld:

 • Gedelegeerd opdrachtgever. Er is altijd een medewerker vanuit de IWP of werkorganisatie opdrachtgever. Deze persoon is opdrachtgever vanuit de regio en vertegenwoordigt de ondernemers en organisaties in die regio. We spreken van gedelegeerd opdrachtgeverschap. De regio heeft het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan de IWP. Deze werkwijze ontzorgt ondernemers en draagt bij aan de continuiteit van  de onderzoeksprogramma’s
 • Externe opdrachtgever. De opdrachtgevers in de regio (vertegenwoordigt door de gedelegeerde opdrachtgever in de IWP) zijn de externe opdrachtgevers.

De gedelegeerd opdrachtgever (van de IWP) is de eigenaar van het project of programma. Hij of zij ligt er figuurlijk (soms letterlijk) wakker van en hecht dus waarde aan het bereiken van het projectresultaat of de programmadoelstelling. De opdrachtnemer stelt zich tegenover de gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaat/ programmadoelstelling. Hij vraagt en krijgt van de opdrachtgever de middelen en bevoegdheden die hij daartoe nodig heeft. Over succes/falen is de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en aan niemand anders verantwoording schuldig.

Begeleiding en coaching van studenten behoort nadrukkelijk niet tot de taken van de opdrachtgever

Taken opdrachtgever/ondernemer:

 • Dialoog met de student voeren over de juiste opdracht-beschrijving en context
 • Inbrengen van een vraagstuk/casus
 • Beschikbaar stellen van benodigde (bedrijfs-) informatie (mondeling of schriftelijk)
 • Het beoordelen van de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever.

Taken gedelegeerd opdrachtgever vanuit IWP:

Bij projectmatig creëren heeft de opdrachtgever een belangrijke rol.  In de opdrachtverlening wordt gespecificeerd welk resultaat de projectleider moet halen, binnen welke termijn en over hoeveel geld en menskracht hij kan beschikken. In de opdrachtverlening worden dus de basale randvoorwaarden van het project geregeld.

Met het verlenen van de opdracht ontstaat tevens een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een relatie die, net als alle andere relaties, moet worden opgebouwd, vastgelegd en onderhouden. De kwaliteit van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is een kritische succesfactor voor het behalen van programmadoelen en projectresultaten. opdrachtgever is eigenaar van de businesscase. De opdrachtgever heeft vooral de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Vervult de rol van ‘counterpart’ (tegenspeler) van de projectleider
 • Accordeert het projectcontract en beoordeelt het resultaat
 • Is bevoegd tot wijzigen van het projectcontract
 • Besluit over voortgangsdocumenten
 • Levert financiële en/of materiele middelen en/of menskracht
 • Verleent het project status in de ogen van de omgeving
 • Beschermt het project in conflicten met de omgeving
 • Vinger aan de pols houden op zowel het proces als het resultaat
 • De student van passende feedback voorzien
 • Het formuleren van de initiele onderzoeksvraag (in Workcept).
 • Het eventueel verder faciliteren van het netwerk.
 • Het beoordelen van de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever
 • Voert de regie over de externe stakeholders en interne stakeholders
 • Handelt vanuit eigenaarschap