Samen naar een regionaal Eco-systeem

Inleiding

De innovatiewerkplaats wil graag met u samenwerken op het snijvlak van innovatie, vitaliteit, leefbaarheid en talentontwikkeling. We zoeken partnerships met partijen die de ambitie hebben om samen de regio nóg prominenter op de kaart te zetten. Kortom we creëren samen een nieuw ecosysteem, waarin en de onderlinge verbondenheid en samenwerking in de regio tot uitdrukking komt.

Alle bedrijven kunnen meebouwen aan een innovatieve regio. We delen daarbij één grote uitdaging: het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Daarnaast willen we investeren in het vestigingsklimaat, woonklimaat en de gezondheid van medewerkers en inwoners, zodat we aantrekkingskracht van de regio kunnen versterken. Door onze krachten te bundelen staan we sterker.

In het Westerkwartier creëren we samen tastbare meerwaarde voor de bedrijven, hun werknemers en een ieder in de regio.

Een regio waar bedrijven streven naar betekenismaximalisatie in plaats van winstmaximalisatie omdat zij begrijpen dat het streven naar winst niet betekenisvol is, maar het streven naar betekenis wel winstgevend. De belangrijkste vraag voor bedrijven in de betekeniseconomie is: ‘Hoe kan ik meer betekenen in het leven van mijn klanten, mijn collega’s en de maatschappij?’

Samen social impact genereren

Om samen social impact te genereren:

  • Werken we aan een gedeelde ambitie
  • Doen we recht aan ieders belangen
  • Hebben we oog voor persoonlijke relaties en groepsdynamiek
  • Organiseren we de samenwerking professioneel in ketens
  • Zorgen we dat het proces goed verloopt

Werken aan een gedeelde ambitie

Partijen gaan pas samenwerken wanneer zij geloven dat de samenwerking betekenisvol is en een meerwaarde oplevert voor hun eigen organisatie. In de gedeelde ambitie van het samenwerkingsverband moeten alle partijen zich herkennen. Het goede gesprek hierover met elkaar is essentieel.

Recht doen aan alle belangen

Er zijn drie soorten belangen: individuele belangen, organisatiebelangen en collectieve belangen. Het gaat erom recht te doen aan al die belangen. Het is de kunst om met respect voor elkaars belangen tot oplossingen te komen.

Oog voor persoonlijke relaties en groepsdynamiek

Samenwerken is mensenwerk. Persoonlijke verhoudingen en relaties spelen altijd een rol en zijn net zo belangrijk als inhoudelijke argumenten. Je moet dus oog hebben voor de sociaalpsychologische processen en de groepsdynamiek.

Professioneel organiseren van de samenwerking

Ieder samenwerkingsverband moet je goed en professioneel organiseren. Een passende organisatievorm sluit één op één aan op de gezamenlijke ambitie en is zo licht mogelijk georganiseerd. Dat geeft de meeste flexibiliteit in het vervolgproces.

Een betekenisvol proces

Een belangrijke vraag: hoe pak je zo’n samenwerkingsproces nu aan? Een goed proces geeft antwoord op deze vragen: hoe kunnen we de juiste dingen op het juiste moment doen? Hoe komen we op een goede manier in gesprek en tot overeenstemming? Welke rol heeft een ieder en wie de procesregie?

We beiden partners een gemeenschappelijk kader om naar hun samenwerking te kijken. Dit verbindt partijen met elkaar, verkleint spraakverwarring en zorgt voor een succesvolle samenwerking. Het is belangrijk ook in het vervolgproces een vinger aan de pols te houden om te zorgen dat de samenwerking blijft aansluiten bij de verwachting en belangen van de betrokken partijen.

‘’Social impact is meer dan alleen resultaatgericht. Impact gaat om datgene wat jouw organisatie of jouw project daadwerkelijk verandert in de maatschappij. Het heeft te maken met een duurzame verandering die je wilt realiseren op maatschappelijke uitdagingen.’’ (Buro-boost, 2017).