JONGEREN

Nederland vergrijst en ontgroent, en regio’s buiten de randstad krijgen het extra hard te verduren. Veel jongeren zouden het liefst in hun eigen regio aan het werk, maar ze zien er de kansen niet voor. Door de intensieve samenwerking met studenten ziet de Gebiedscoöperatie elke dag opnieuw het belang en het nut van de inbreng van jonge mensen, en dit wordt vanuit de regionale partners met klem bevestigd.

NE(X)TWORK; jongeren nemen het heft in eigen handen

NE(X)TWORK is opgericht vanuit een noodzaak. Er bestaat een mismatch op de arbeidsmarkt; terwijl er banen en jonge werkzoekenden zijn, hebben plattelandsregio’s toch te maken met een hoge jeugdwerkloosheid. Vooral hoogopgeleiden verlaten het platteland waar ze zijn opgegroeid, terwijl ze er eigenlijk liever blijven; een ‘brain drain’.

Hierom besloot een groepje jongeren, gefrustreerd door hun eigen ervaringen met het vergeefs zoeken naar werk, het heft in eigen handen te nemen. Daarom richtten wij NE(X)TWORK op, een initiatief dat er naar streeft jongeren in de platteland regio’s te houden door dáár banen en afstudeerplaatsen te creëren. Jongeren moeten zelf nadenken over rurale problemen zoals ‘brain drain’ en hiervoor oplossingen kunnen aandragen. NE(X)TWORK wil de jongeren mobiliseren en een stem geven.

Samen met de jongeren wil NE(X)TWORK uitzoeken hoe zij hun ’21 century skills’ kunnen ontwikkelen en inzetten in de huidige arbeidsmarkt. Om ‘next education’(het ontwikkelen van nieuwe relaties tussen de regio’s en het onderwijs), ‘next governance’ (een nieuwe manier van regionaal beleid, waarin jongeren een stem hebben) en ‘next economy’ (nieuwe duurzame en coöperatieve businessmodellen ontwikkelen in de regio) te bereiken, is de participatie van jongeren cruciaal.

Ons doel is het ondersteunen van jongeren (van 16-25 jaar) – schoolgaand en afgestudeerd, laag- en hoogopgeleid – en hen te helpen met het vinden van stageplekken en werk, of met het organiseren van werk in hun platteland regio. Dit willen we doen door hen te mobiliseren en uit te nodigen bij – voor hen aansprekende – bijeenkomsten of masterclasses. Deze jongeren, die klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière, noemen wij NEXTERS. NE(X)TWORK zal hun intermediair en springplank zijn bij het vinden van stages of werk. Ons doel is om jongeren na te laten denken over de arbeidsmarkt in hun regio, hun daar werk te laten vinden of hun eigen start up te beginnen. Een succesvol voorbeeld hiervan is de start up myPlacebook (www.myplacebook.nl).

Internationale samenwerking

Dit willen we niet alleen op regionaal of nationaal niveau doen, we willen ook transnationale samenwerking bewerkstelligen. De hierboven beschreven problemen stoppen namelijk niet bij de landsgrenzen. We nemen onder andere deel aan INTERREG, om NEXTERS in de gehele Noordzee regio te mobiliseren en hen bovenaan de agenda te zetten, die ze zelf hebben gecreëerd door na te denken over de bovengenoemde vraagstukken. Door een transnationaal project op te zetten willen we een internationaal netwerk creëren van onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden, om zo een betere aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt te creëren en de ‘brain drain’ terug te dringen.

Gezocht: INTERREG partners

NE(X)TWORK is enthousiast ontvangen door ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Hanzehogeschool  Groningen hebben inmiddels toegezegd partner te willen worden in het INTERREG project dat wij willen realiseren.

Daarnaast zijn we op zoek naar partners die voor dezelfde uitdagingen staan in hun rurale regio’s, en partners die werken aan het oplossen van de jeugdwerkloosheid in hun regio. Tevens willen we graag partnerschappen aangaan met bedrijven die kunnen helpen bij het ontwikkelen van het project (administratief, educatieve instellingen, praktisch en financieel). Dit kunnen zowel private als publieke instellingen zijn, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en beginnende ondernemers. Door al deze spelers met elkaar te verbinden, kunnen we er voor zorgen dat NE(X)TWORK alle nodige assistentie krijgt voor een professionele ontwikkeling.

  • Voor interesse en/of vragen neem gerust contact op met: m.groeneveld@gcwk.nl

NE(X)TWORK: youngsters take matters into their own hands

NE(X)TWORK was created because of a necessity. There is a mismatch on the job market; there are jobs, there are plenty of young people but still rural regions have to deal with a high unemployment rate among young people. Because of this, mainly highly educated young people tend to leave their home town, despite preferring to stay in the region. A group of young people decided it was sick of being unemployed and frustrated. Refusing to leave their rural home towns, these young people came up with an idea to keep young people in rural regions by creating jobs in the region. We, the young people, took matters into our own hands and created NE(X)TWORK.

We believe that problems such as a brain drain among young people is something that should be dealt with from within the community of young people itself. NE(X)TWORK wants to give young people a voice by mobilizing them. Together, we want to learn young people how to develop ’21-century skills’ and how to use these skills. In order to reach ‘next education’ (developing new relationships between the region and education/research), ‘next governance’ (new way of regional planning, in which young people will have an explicit voice) and ‘next economy’ (new sustainable and cooperative regional business models), the participation of young people in their rural region is crucial.

The goal of the start-up is to support young people from (roughly) the age of 16 till 25 – in school or graduated, in lower and higher education – and to help them find or organize work in their rural region by mobilizing them and by organizing masterclasses. We call these young people who are ready for the next step in their career Nexters. NE(X)TWORK will be their intermediary and stepping stone. Our aim is to help young people create their own job or start-up  in their rural region. NE(X)TWORK already has a very successful  pilot start-up, namely MyPlacebook. For more information see www.myplacebook.nl.

NE(X)TWORK: international cooperation

The problems described above do not stop at national borders: all the rural regions in the North Sea region are dealing with them. Problems which mainly affect the young population of these regions. That is why we want to create a transnational INTERREG project; to mobilize Nexters in the North Sea Region and put them on top of an agenda they created themselves by reflecting on the shared territorial challenges. We want to create a transnational network of educational facilities, companies and local governments, to create a better job market for Nexters and provide them with tools to create interesting jobs (start-ups) or internships. This way, we help avoiding a brain drain and keep young people in the region.

INTERREG partners searched

NE(X)TWORK is enthusiastically received by local entrepeneurs, governmental bodies and educational facilities. To create an INTERREG project, we have found partners in the Gebiedscooperatie Westerkwartier and the Hanzehogeschool University of Applied Sciences.

Furthermore, we are looking for partners who are facing the same challenges in their rural regions as we do, partners who work on improving the youth employment possibilities in their regions. Furthermore we are looking for companies that can supply any help for the development of the project (administrational, educational, practical, financial). It can be private or public institutions, government bodies, educational institutions, established business and starting entrepreneurs. By connecting such different level players, we can insure that NE(X)TWORK is supplied with all necessary assistance for its professional development. Educational institutions can provide masterclasses for skills-improvements for Nexters (young people). Government bodies can supply administrative help. Businesses and entrepreneurs could help with the implementation of freshly obtained knowledge in their field of expertise.

  • For interest and / or questions please contact: m.groeneveld@gcwk.nl