Regionale voedselketen

We produceren veel voedsel in het Westerkwartier, maar het betreft grotendeels bulkproductie voor de export. Verwerking en verwaarding vindt elders plaats. Als we verwerking en verwaarding terug zouden halen naar de regio, zouden we veel meer kunnen bijdragen aan de regionale werkgelegenheid en economie.
In de regio en in de stad Groningen zijn verschillende kleinschalige initiatieven en ideeën om naar een lokaal georganiseerd voedselsysteem te groeien, maar juist vanwege de kleinschaligheid bieden ze niet voldoende basis voor een solide bedrijfsvoering. Anderzijds zijn er een paar grote afnemers in de regio die in potentie kunnen zorgen voor een structurele vraag, waardoor je een businessmodel zou kunnen bouwen. Maar alleen op drie voorwaarden:

  • vraag en aanbod betrouwbaar en op schaal organiseren en voor continuïteit zorgen (acceleratie)
  • het aanbod coöperatief en in de keten organiseren (nieuwe kennis en slimme specialisaties)
  • een betrouwbare schakel die vraag en aanbod aan elkaar koppelt en door ontwikkelt (regionale voedselmakelaar)

De regionale voedselketen is een verbindend thema in alle projecten. We zijn actief in o.a. het volgende project:

REFRAME (INTERREG 5B programma):Met 14 partners in 5 landen is het project REFRAME voorbereid en in juni 2015 ingediend. Een samenvatting kunt u hier  downloaden.

Voor alle ‘best practices’ in REFRAME: Online Resource Centre
Voor aanmelden REFRAME-nieuwsbrief: REFRAME-nieuwsbrief
Voor het volgen van REFRAME op Facebook: REFRAME Facebook


De regionale keten met de Food Factory als centrale en verbindende schakel. (Gebiedscoöperatie Westerkwartier © 2019 : Alle rechten voorbehouden.)

Duurzaam graslandbeheer

Het Westerkwartier bestaat overwegend uit grasland. We hebben een voorbereidend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de toepassing van sensortechnologie om het grasland zo duurzaam en efficiënt te gebruiken voor agrarische, de maatschappelijke en natuurdoelen (sluiten van kringlopen, beter benutten van mineralen- en mestruimte, betere nutriëntenbenutting, kostenbesparingen, risicoverlaging, meeropbrengsten, beweiding, weidevogelbeheer, water bufferend vermogen, etc.).

Door samenwerking op regionale schaal van de coöperatie zijn extra resultaten te bereiken:

  • collectief agrarisch natuurbeheer, efficiëntieverhoging en kostenbesparing door afstemming van graslandbeheer en optimalisering van de inzet van mensen en machines. En in het verlengde hiervan:
  • betere managementinformatie door relevante meetgegevens van verschillende boeren bijeen te brengen (‘big data’) en te analyseren. Als volgende acties zullen we inspiratiesessies over graslandbeheer organiseren, de ambities uitwerken en een aanzet maken voor een grasland-innovatieplan in Westerkwartier.

Levend Landschap

Begin 2015 is met een bezoek van gedeputeerde Staghouwer in het gebied Nuis – Niebert gestart met een cluster van circa 10 kilometer houtsingelbeheer. Daarnaast zijn er ook op andere locaties meerdere tientallen contracten voor deelname getekend. Via Levend Landschap krijgen belangstellenden praktische en financiële ondersteuning voor goed beheer van houtsingels, knotwilgen en andere beplantingen. Daarnaast geven de gemeenten Marum en Grootegast een vervolg aan het project voor achterstallig onderhoud. Via de partners binnen de Gebiedscoöperatie en mond tot mondreclame komt een goede olievlekwerking op gang; zowel qua beheerde kilometers als qua deelname en samenwerking.
Studenten en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een landschapsbelevingsonderzoek uitgevoerd. Daarvoor zijn boeren en burgers uit Midwolde en Lutjegast zijn uitgebreid geïnterviewd. De onderzoekers hebben in kaart gebracht wat het landschap in het Westerkwartier voor hun betekent.

Het is een lijvig rapport. Neem contact met ons op dan sturen we het met een onlinetransferdienst.

Marumerlage

De herinrichting van de Marumerlage in opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest is afgerond. Het gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer. In samenwerking met de buren en betrokken partijen is een beheerplan voor het gebied ontwikkeld en een uitkijktoren gerealiseerd.
Ook is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een masterstudent van Wageningen Universiteit (WUR). Daarin is gedetailleerd gekeken naar de benedenloop van het beekdal Dwarsdiep, dat aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en een natuurbestemming zal krijgen.

Vernatting is het sleutelwoord voor het ontwikkelen van de beoogde natuur. Het onderzoek gaat in op eventuele risico’s en geeft aanbevelingen voor het vervolg.

U kunt het onderzoek hier downloaden.