Gebiedscoöperatie Westerkwartier volop in beweging!

Wat is het mooi om te melden dat de activiteiten van de Gebiedscoöperatie zich uitbreiden in alle richtingen. Er zijn bijeenkomsten gehouden over beter graslandbeheer met sensortechnologie en de toekomst van een duurzame melkveehouderij. We hebben voortgang geboekt in de Marumerlage en zijn een pilot gestart in Oldehove om ons concept Healthy Region vorm te geven.

In de kenniswerkplaats wordt het steeds drukker met in- en uitlopende studenten van allerlei opleidingen die met de vraagstukken van het Westerkwartier aan de gang gaan. Er zijn steeds meer contacten met lokale ondernemers die inzien dat de Gebiedscoöperatie ook voor hen van meerwaarde kan zijn. Tenslotte hebben politiek en bestuurders ook steeds meer oog voor de activiteiten van de Gebiedscoöperatie.

In dit algemeen groeiende besef van de aanwezigheid van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier laat het projectontwikkelbureau zich niet onbetuigd. Naast het ontwikkelen van concepten op het gebied van o.a. regionaal voedsel en ‘biobased economy’ is startfinanciering verkregen van de Regio Groningen/Assen voor het verbouwen van de innovatieboerderij in Zuidhorn.

Kortom, te veel om op te noemen. Op welke manier je hier ook naar kijkt, één ding staat voorop:

Samen meer Westerkwartier!

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


 

Agenda

  • 2 mei, Agrarische Manifestatie op het Evenemententerrein te Leek. Georganiseerd door Boer & Natuur. De Gebiedscoöperatie heeft een stand tijdens deze manifestatie.
  • 29 mei, Innovatiecafé in de Molshoop te Noordhorn.

 

22k210-ounnamedDe Zijlen, nieuwe partner van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Sinds 9 maart 2015 heeft de Gebiedscoöperatie Westerkwartier er een nieuwe partner bij, de Zijlen. De Zijlen heeft zich als A-lid aangesloten bij de Gebiedscoöperatie, wat inhoud dat ze ook zitting gaan nemen in het bestuur. Dankzij deze nieuwe partner is ook de zorg goed vertegenwoordigd binnen de Gebiedscoöperatie. Een partner die weer volop bij kan dragen aan nieuwe mogelijkheden in het gebied! Samen meer Westerkwartier!


 

Marumerlage

De herinrichting van de Marumerlage in opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest is afgerond. Het gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer. In samenwerking met de buren en betrokken partijen willen we een beheerplan ontwikkelen voor de Marumerlage.

unna474758medWe zijn begonnen met een bijeenkomst met de “buren van de Marumerlage” op 9 maart. Tijdens deze avond was er een korte uitleg over het proces en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Daarna was er op 21 maart een excursie door de Marumerlage, dit was behalve voor de belanghebbenden ook opengesteld voor geïnteresseerden. Gedurende deze dag kon iedereen ervaren hoe het gebied eruit ziet en wat er eventueel mogelijk is in de toekomst. Met een opkomst van ongeveer 150 man was dit een groot succes!

De derde stap in het proces was een bijeenkomst op 16 april voor alle belanghebbenden om ideeën voor het gebied met elkaar te delen. Hoe moet het gebied er uit gaan zien? Ideeën op recreatief gebied, economische mogelijkheden. Ga zo maar door. Er was volop inspiratie gedurende deze avond!

Vervolg: alle ideeën worden nu uitgewerkt en voor de zomervakantie zal er nog een volgende stap gezet worden. We houden u op de hoogte!


 

Loket Levende Dorpen

unna87medDe eerste subsidieaanvraag (4 mei comité Aduard) bij het Loket Levende Dorpen is succesvol afgerond. De tentoonstelling waar de aanvraag voor ingediend is kan sinds 18 april bezocht worden.
Wat is er te zien?
De tentoonstelling laat beelden zien van tweede- en derdejaars studenten van Academie Minerva in Groningen. Zij hebben een vertaling gemaakt van de verhalen van de 18 slachtoffers uit Aduard van de Tweede Wereldoorlog. De namen van deze slachtoffers staan op het oorlogsmonument aan het Kaakheem in Aduard. Uniek is dat er met jongeren wordt samengewerkt die van een geheel andere generatie zijn en zich toch aangetrokken voelen tot het maken van deze expositie.


Beter graslandbeheer met sensortechnologie

unn478amedHoe kan het graslandbeheer verbeterd worden met behulp van sensortechnologie? Deze vraag stond centraal op 19 maart 2015 in de Kenniswerkplaats Westerkwartier te Noordhorn. Aan tafel zat een selecte groep van vijf agrarisch ondernemers en één in opleiding, twee mensen uit het onderwijs en drie mensen van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Kenniswerkplaats.

De conclusies van de levendige en inspirerende bespreking zijn:

  1. Met behulp van sensortechnologie kunnen belangrijke verbeteringen in graslandbeheer plaatsvinden. Bijvoorbeeld verhoging van de opbrengst en de kwaliteit van het voer.
  2. Sensortechnologie kan de boer helpen betere beslissingen over bemesten, verzorgen, maaien en beweiden van zijn grasland te nemen.
  3. Met behulp van sensortechnologie kunnen machines werkzaamheden uitvoeren zonder directe bediening door de boer (robotisering).
  4. De technische mogelijkheden zijn al groot en nemen in hoog tempo en tegen steeds lagere kosten toe. Het gaat dus niet om het doen van nieuwe uitvindingen, maar vooral om het ontwikkelen van de bedrijfsmatige toepassingen.

Deze bespreking was een vervolg op de Inspiratiebijeenkomst Sensortechnologie op 18 december vorig jaar. De ideeën en meningen die op tafel kwamen, worden de komende maanden verder uitgewerkt. Doel is een project van de grond te krijgen waarin bedrijfsmatige toepassing van vernieuwende praktijken op het gebied van graslandbeheer gerealiseerd wordt. De gesprekspartners gaven aan hier graag over mee te willen praten.


 

Duurzame melkveehouderij in het Westerkwartier

unnamedDuurzame melkveehouderij kan op middelgrote bedrijven in het Westerkwartier verder gestalte krijgen door meer aandacht te besteden aan de bodem en het sluiten van kringlopen, agrarisch natuurbeheer en het tot hogere waarde brengen van de producten. Dit was in grote lijnen de uitkomst van een levendige discussie van melkveehouders, docenten van Terra en vertegenwoordigers van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier op 22 april 2015 in de Gaveborg te Oostwold.

Mineralenkringlopen kunnen beter gesloten worden met andere, uitgekiende toediening van mest en meststoffen. Dit vergt echter meer kennis van de bodem en het bodemleven. Agrarisch natuurbeheer, bijv. gericht op weidevogels en soortenrijkdom, kan niet los gezien worden van de aandacht voor de bodem. Met een integrale benadering kan aanzienlijk bespaard worden op het gebruik van energie, voerkosten en medicijnen. Door extensivering, verbreding van activiteiten en het bedrijf meer te richten op de regionale markt kunnen de inkomsten vergroot worden.
Geconcludeerd werd ook dat samenwerking van melkveehouders onderling en met andere organisaties, zoals het onderwijs en de gebiedscoöperatie, nodig is. Er komt een vervolgbijeenkomst om verschillende onderwerpen verder uit te werken.


 

Ontwikkeling van de Innovatieboerderij gaat van start

De Gebiedscoöperatie heeft de plannen die ze heeft met boerderij Iwema toegelicht bij de Regio Groningen-Assen. We hadden namelijk een financiële bijdrage gevraagd uit de regeling “Regionale en Innovatieve Projecten” van de Regio Groningen-Assen. Eind maart kregen we te horen dat de plannen positief zijn ontvangen, gekoppeld aan een bijdrage van 330.000 euro. We zijn hier erg blij mee omdat we daarmee de verder planvorming concreet kunnen starten. Binnenkort worden de volgende stappen gezet en kunnen we meer zeggen over de manier waarop we de renovatie vorm gaan geven. Hou de website innovatieboerderij.nl daarom goed in de gaten!


 

Opzet administratie en belastingen binnen de Gebiedscoöperatie

Voor mijn afstudeeropdracht bij de Gebiedscoöperatie heb ik onderzoek gedaan naar de opzet van de administratie en de belastingen binnen de Gebiedscoöperatie.

In de administratie zijn een aantal speerpunten waar de Gebiedscoöperatie op moet letten. De belangrijkste is de projecten en haar projectadministraties. Zo worden er verschillende soorten projecten binnen de Gebiedscoöperatie uitgevoerd, zoals de Voedselmakelaar, Marumerlage en Levend Landschap. Deze projecten hebben allemaal andere inkomstenbronnen en kostenposten. De projectleiders van de betreffende projecten moeten een uitgebreide projectadministratie voeren. De projectadministratie moet onder andere bestaan uit:

  • een risicoanalyse,
  • een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden,
  • een begroting en een liquiditeitsbegroting.

Naast de administratie zijn de belastingen van groot belang. Specifiek heb ik gekeken naar de belasting op de toegevoegde waarde (BTW). De Gebiedscoöperatie zit in een speciale positie binnen de BTW, want er worden zowel belastbare als niet belastbare omzet behaald. Hier zou de Gebiedscoöperatie per project moeten kijken naar de belastingtechnische behandelingen van de activiteiten. De overheadkosten moeten dan naar rato van de omzet worden gesplitst op, wel BTW aftrekbaar en niet aftrekbaar als voorbelasting. Dit zorgt voor een complexe, maar uit te voeren BTW administratie.
Om alle projecten goed uit te kunnen voeren moet er proactief gewerkt worden om een administratie te verzorgen die aan de eisen van het bestuur, de leden, de belastingdienst en de subsidieverstrekkers kunnen voldoen.

Harmen ten Brinke,
Student Hanze Hogeschool Groningen