Gebiedscoöperatie raakt op stoom

Zo vlak voor de vakantieperiode kan ik u een nieuwsbrief aanbieden waarin een grote diversiteit aan onderwerpen en initiatieven wordt besproken. Naast de besproken onderwerpen staan nog veel andere projecten in de startblokken. We kunnen met recht zeggen dat de Gebiedscooperatie Westerkwartier op stoom raakt. Veel leesplezier toegewenst.

Ik hoop u na de vakantieperiode weer op een van de bijeenkomsten, initiatieven of projecten te ontmoeten.

Samen meer Westerkwartier!

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Masterclass Biobased Economy

n645.23aamloosOp 30 juni 2015 vond in Midwolde de Masterclass Biobased Economy plaats.  Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Doel van de bijeenkomst was te komen tot de hoofdlijnen van een programma Biobased Economy voor het Westerkwartier.

Wat zijn uitdagingen voor de komende jaren, welke kansen bieden innovatieve oplossingen voor de regionale economie, welke investeringen worden voorzien, hoe kan er extra geld uit de regio, Nederland en Europa verkregen worden? Met deze vragen hield een selecte groep deelnemers afkomstig van Waterschap Noorderzijlvest, agrarische ondernemers, RUG, Van Hall Larenstein,Terra, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, gemeente e.d. zich bezig.


Healthy Region – Pilot in Oldehove

Oldehove, een karakteristiek dorp liggend op een kwelderwal in de gemeente Zuidhorn. Gekenmerkt door de Liudgerkerk uit de 13e eeuw, een tweetal recentere kerken en twee achtkantige molens.

n87954aamloos

Dorpsbelangen Oldehove en de Gebiedscoöperatie willen in een pilot dorpsvraagstukken oppakken en onderzoeken hoe het zorg- en ondersteuningsaanbod hierop aansluit. Dorpsbelangen Oldehove fungeert hierbij als opdrachtgever en de Gebiedscoöperatie biedt ondersteuning in de vorm van een projectleider. Via de Gebiedscoöperatie wordt ook onderzoekscapaciteit en kennis via de kenniswerkplaats ontsloten en wordt fondswerving ondersteunt.

Er zijn verschillende thema’s van belang in Oldehove, die in een dorpsagenda kunnen passen. Dorpsbelangen Oldehove heeft aangegeven voor de leefbaarheid in Oldehove prioriteit te stellen aan de vraagstukken maatschappelijk vastgoed, de digitale snelweg en de bestemming voor een vrijkomende groenstrook. Hiervoor wordt nu een transformatie pilot opgestart die de Gebiedscoöperatie zal begeleiden.

De Gebiedscoöperatie onderzoekt of de dorpsvraagstukken via een integrale aanpak met Dorpsbelangen Oldehove en het dorp opgepakt kunnen worden. Deze pilot is ook in breder perspectief erg interessant voor de Gebiedscoöperatie. Door de pilot kan een opzet voor transformatie vraagstukken binnen een gezonde (is leefbare) regio, de Healthy Region, gerealiseerd worden.

Inmiddels is de onderzoeksfase gestart. De bevindingen omtrent het sociale domein/sociale kaart en leefbaarheid worden in een Nulmeting vastgelegd. Na de zomer zal gestart worden met de ontwikkelfase.


Marumerlage – Samen komen we verder!

na6542100amloosOp 29 juni 2015 vond in Café Marktzicht in Marum de vervolgbijeenkomst plaats over de Marumerlage. Tijdens deze avond werden de uitkomsten van de voorgaande bijeenkomst besproken. Destijds hebben de aanwezigen ideeën aangedragen voor de inrichting van de Marumerlage.

Eerst werden de resultaten gepresenteerd en duidelijkheid gegeven welke ideeën al uitgevoerd kunnen worden, vervolgens werden er vier werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen gaan de ideeën verder uitwerken om vervolgens tot een plan van aanpak te komen. Begin september komen deze werkgroepen bij elkaar.


naamlo654osUitkijktoren in de Marumerlage

RSG de Borgen is sinds kort partner van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De eerste samenwerkingsplannen zijn er al. 120 leerlingen van het Technasium gaan een uitkijktoren ontwerpen voor de Marumerlage. Dit zal gebeuren in de vorm van een ontwerpwedstrijd.

 

 


Plattelandshuis

In het kader van het loket levende dorpen zijn de afgelopen tijd veel leefbaarheids-iniatieven in de regio ondersteund:

  • Ziel van de Groninger Molens
  • Kunst te Gast
  • Project Tuin en Kunst, onder de koepel Panorama Westerkwartier (foto)
  • Lokale omroep Westerkwartier

Centrum Leek

Er is sinds kort een samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie en het samenwerkingsverband “de nieuwe winkelstraat”, hieronder vallen de gemeente, de handelsvereniging, de ondernemersvereniging, de Rabobank en “losse” retailers en organisaties. Initiatiefneemster is Marjan Klooster. Er zullen enkele onderzoeken plaats gaan vinden, met als uiteindelijk doel; zoveel mogelijk partijen elkaar laten versterken en uit te gaan van de kracht en bijzonderheden van Leek/Westerkwartier.


Melkvee-jerseys

Melkvee-jerseys staan volop in de belangstelling. Het grote voordeel van Jerseys ten opzichte van andere melkrassen is dat er minder voer nodig is voor dezelfde hoeveelheid melkvet en -eiwit. Hierdoor is de jersey koe 30% efficiënter.

De familie Vis in Aduard heeft in 2014 de gehele Holstein veestapel vervangen door Deense Jersey koeien en kan nu op 80 hectare 70 extra koeien melken wat een zeer positief effect heeft op de financiële resultaten. Er zijn meer melkveehouders in het Westerkwartier, die de aanschaf van jerseys overwegen. Terra en de kenniswerkplaats gaan in het kader van regioleren boeren ondersteunen bij deze transitie.


Rijenbemesting Beute

na8745555amloos Loonbedrijf Beute uit Lutjegast werkt in het kader van regioleren samen met Terra Groningen en de kenniswerkplaats aan een experiment rijenbemesting voor het inzaaien van mais. Onderzocht wordt of met minder mest dezelfde mais-opbrengst kan worden gerealiseerd. Fase 1: zaaien (eind april-eind mei). Fase 2: veldonderzoek (eind mei tot september). Fae 3: Kuilonderzoek (november).

 

Foto: mais wordt gezaaid nadat rijenbemesting is toegepast.


Groninger verdienmodel
Samen met Terra wil de kenniswerkplaats binnen het thema energiebeheer het Groninger Verdienmodel op de kaart zetten in het Westerkwartier.

Sinds 1 juli 2014 is voor melkveehouders in de provincie het Groninger Verdienmodel (GVM) van kracht. Melkveehouders die zich extra inspannen op thema’s als gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur & landschap kunnen uitbreidingsruimte verdienen. Daarnaast moeten melkveehouders in gesprek gaan met omwonenden en ervoor zorgen dat de nieuwbouw niet uit de toon valt in het landschap.

We willen graag in contact komen met melkveehouders, die bouwplannen hebben. Zo kan er door experts in een vroeg stadium naar een efficiënt energiebeheer gekeken worden.

Meer weten? Neem dan contact op met Wobbe Reindersma: 06-50487819


Interactieve planvorming

n9999aamloos

 

De afgelopen jaren zijn er rond thema’s die spelen in het Ommeland van de stad Groningen, masterclasses Leader Centraal en Leader Westerkwartier georganiseerd. Vanuit deze thema’s worden nu projecten uitgewerkt die we willen schakelen met Europese trajecten Interreg, Life, POP, etc.
 

1. Heerlijk Groningen
Vraag: Hoe komen we tot een netwerk waarin alle partijen die voedsel afnemen in de stad participeren?

2. Groeninghen Paard
Vraag: Hoe ontsluiten we het netwerk van partijen die belangrijk zijn voor deelname aan de themaweek? Denk hierbij aan provincie Groningen/ Drenthe, gemeente Groningen en de diverse ondernemers en maatschappelijke instellingen. Hoe gaan we om met belangen bij verschillende partijen?

3. Groeninghen Water
Vraag: Welke partijen zijn belangrijk voor de verder ontwikkeling van initiatieven op het thema water in de laagveengordel rond de stad Groningen. Welke belangen hebben de verschillende partijen en hoe kunnen die belangen bij elkaar worden gebracht.


Start FEM-Office

958naamloos

Donderdag 2 juli 2015 vond in de Kenniswerkplaats in Noordhorn de start van het FEM-Office plaats. Vier Honours-studenten van Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool presenteerden de start-up ‘FEM Office’. Dit nieuwe bedrijf heeft als kernactiviteit studenten van de Hanzehogeschool te koppelen aan vraagstukken van de Kenniswerkplaats Westerkwartier.

 

 

naa888820mloosVervolgens kwam een groep van drie Hanze-studenten aan het woord. Zij presenteerden de resultaten van hun verkennende onderzoek over korte ketens met vlees. Dit onderzoek voerden zij uit in het kader van een groter programma, dat erop gericht is de keten van voedselproducent tot consument korter te maken en de toegevoegde waarde in de regio te houden.

 

 

 


 

Media-Office

Op 1 september start het media-Office. Dit is een samenwerking tussen de kenniswerkplaats en ons lid Kaspcreations.

Studenten en kandidaten werken onder begeleiding van professionals aan uitdagende vraagstukken van ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de regio op het vakgebied van on-line marketing en social-media. Voor het onderwijs betekent dit concreet:  interessante opdrachten van echte klanten, student zit direct aan tafel met ondernemer, student doet ervaring op met alle aspecten van het vakgebied. Studenten en kandidaten kunnen binnen het Media-Office onder begeleiding werken aan hun persoonlijke leerdoelen en competenties. Voor de ondernemer betekent dit: meer naamsbekendheid, beter reputatie-management, meer webverkeer.