Samen meer Westerkwartier, daar gaan we voor!

Er zijn momenteel volop ontwikkelingen. Iedereen in het Westerkwartier raakt steeds meer betrokken bij de Gebiedscoöperatie. Interessante projecten en unieke samenwerkingsverbanden ontstaan. De scholen, ondernemers en lokale bevolking weten elkaar ook steeds beter te vinden.

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de laatste ontwikkelingen rondom de Marumerlage, de innovatieboerderij, REFRAME, Jerseymelkveehouders en nog veel meer! Volg ons ook via Facebook & Twitter om continu op de hoogte te blijven.

Hans Bergsma
Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier


Algemene Ledenvergadering

Op 24 november is de eerste algemene ledenvergadering van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier gehouden. Een gedeelte van de agenda was bedoeld voor het vaststellen van reglementen en het beoordelen van de cijfers.

De rest van de tijd is gesproken over de werkwijze van de Gebiedscoöperatie, de programma’s die ontwikkeld zijn en de projecten die op stapel staan. Voor de oprichters van de Gebiedscoöperatie is de afgelopen periode best spannend geweest. Gaat het lukken? Zijn we in staat, in korte tijd, genoeg financiële armslag te ontwikkelen om dienstbaar te zijn aan de regionale ontwikkeling?
Na de presentatie van directeur Hans Bergsma en de daarop volgende discussie is iedereen er van overtuigd dat er een goede basis ligt. Er is nog veel te doen maar we zijn op de goede weg!


De Innovatieboerderij: één groot werk-leerproject

Al een tijdje zat de droom in ieders hoofd: de innovatieboerderij als toekomstig thuishonk voor de Gebiedscoöperatie. Afgelopen weken zijn de eerste stappen gezet om van deze droom werkelijkheid te maken. Samen met de Gemeente Zuidhorn heeft de Gebiedscoöperatie een zeer uitdagend plan opgesteld om van de verbouwing van de oude ‘boerderij Iwema’, naast het station Zuidhorn, een volledig werk-leer traject te gaan maken. Van de ontwerpen tot het metselen van de muren, van de gebruiksmodellen tot de inrichting van de tuin: in werkelijk iedere fase staan studenten aan de basis. Gesteund door vakdocenten en vaklieden uit de eigen regio zullen zij de boerderij ombouwen tot ideale locatie waar alle betrokken partijen bij de Gebiedscoöperatie een plek kunnen krijgen.

Komende week wordt er een intentieverklaring tussen de Gemeente Zuidhorn en de Gebiedscoöperatie getekend, waarna er echt aan het verbouwproces begonnen kan worden. De aanpak wordt inmiddels al bij vele onderwijsinstellingen met gejuich ontvangen. Gelijk aan de aanpak van het project rond de Marumerlage zal de eerste stap zijn om samen met alle betrokkenen het uiterlijk, de inhoud en het gebruik van de boerderij te bepalen. Omwonenden, overheid, onderwijs en ondernemers gaan rond de tafel om tot de randvoorwaarden te komen. Daarna zal het niet lang duren voordat de studenten aan de slag kunnen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat eind 2018 de Gebiedscoöperatie definitief kan verhuizen naar de, volledig door goed begeleide studenten gebouwde, Innovatieboerderij! Wordt vervolgd!

Een kleine blik in de mogelijke toekomst:

innovatieboerderij


Van Hall studenten actief in Oldehove

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft via haar Kenniswerkplaats een praktijkopdracht bemiddeld in Oldehove; Communicatiestudenten (2e-jaars) van Van Hall gaan hun opdracht voor de module adviesgesprekken in Oldehove uitvoeren. Thema’s die in leergang aan de orde komen zijn leefbaarheid, zorg en welzijn. De gezamenlijke Diaconieën GKV en PKN in Oldehove treden op als opdrachtgever. Zij hebben een onderzoeksvraag rondom leefbaarheid en worden in een eerste advies gesprek uitgevraagd door de studenten.

Volgende week wordt hiermee begonnen. In de module leren studenten vervolgens hoe ze hiermee aan de slag kunnen, waarna ze een offerte uitbrengen. In een vervolggesprek wordt de offerte doorgenomen met de Diaconieën. Uiteindelijk resulteert dit begin volgend jaar in een advies wat de studenten zullen presenteren in Oldehove.

Leek Nieuwe Winkelstraat12311459_1022867067774342_827083044_o

Op 16 november was er weer een bijeenkomst van de stuurgroep. Er werd gedurende de ochtend een plan gepresenteerd met vele aanbevelingen voor het winkelgebied centrum Leek. Interessante ideeën die de komende tijd meer vorm gaan krijgen. Later meer!

 


Marumerlage krijgt vorm!

Op 26 novem12315344_1022867017774347_1226617615_ober was de prijsuitreiking van de vogelkijkhut ontwerpwedstrijd in het gemeentehuis van Marum. Daar worden de hele week 32 maquettes tentoongesteld van vogelkijkhutten voor op de Marumerlage.M-L-098unnamed

De vogelkijkhut op de foto is het winnende ontwerp. Er waren echter vele hutten met interessante aspecten die zeker meegenomen worden in het definitieve ontwerp.

Naast de leerlingen van RSG de Borgen zijn er ook drie werkgroepen (historisch, educatief en recreatief) actief bezig met de invulling van de Marumerlage. De werkgroepen hebben interessante plannen gemaakt die nu door Staatsbosbeheer geëvalueerd gaan worden. Op 14 december is de volgende bijeenkomst.
De Marumerlage is wat ons betreft een goed voorbeeld van; Samen meer Westerkwartier!


Naar een regionale voedseleconomie

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt samen met haar leden en andere partners aan het versterken van de regionale voedseleconomie. Kortere ketens en benutten en versterken van het midden- en kleinbedrijf in de regio. Dat gaat echter niet vanzelf. Maar er is goed nieuws.
Onlangs is het Interreg-project ‘REFRAME’ (Regional Food Frame) goedgekeurd. In dit project werken Nederlandse regio’s (regio Groningen en Rotterdam) samen met regio’s in Zweden, Denemarken,  Duitsland en België. Het project heeft een omvang van € 5,2 miljoen, waarvan het Nederlandse aandeel € 1,5 miljoen is. De helft van de kosten wordt door Europa betaald. Het project is ontwikkeld door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier samen met de gemeente Groningen, die als aanvrager en lead-partner optreedt.
Met deze Europese steun in de rug kan de Gebiedscoöperatie Westerkwartier samen met haar leden en partners en de gemeente Groningen echt werk maken van versterking van de regionale voedseleconomie. Het project gaat begin 2016 officieel van start.


Banner jerseys

 

Bedrijfsbezoeken jerseymelkveehouders

Vrijdag 20 november hebben zo’n 35 melkveehouders, leerlingen van Terra, een vertegenwoordiger van dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad en een vertegenwoordiger van Koole & Libregts twee jersey-melkveebedrijven bezocht. ’s ochtends werd het bedrijf van Meindert en Janet Wiersma bezocht en ’s middags waren we te gast bij Kor en Thijs van der Vis. Het werd een interessante dag, die veel aanknopingspunten heeft opgeleverd voor verdere studie. Wordt vervolgd!


New skills, new jobs – Cowcept

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt onder de werktitel ‘Cowcept’ samen met Terra en dierenartsen aacowceptn een nieuwe keuzeprogramma voor de mbo-opleidingen Veehouderij en Paraveterinair. Hiermee spelen de samenwerkende partijen in op de behoefte aan mbo-ers op het gebied van preventieve diergezondheid, voedselveiligheid en dierwelzijn. De behoefte deze mbo-ers wordt in de provincie Groningen geschat op minstens 20 per jaar.
In de dierhouderijsector wordt hard gewerkt aan het verminderen van het medicijngebruik. In het werk van de dierenartsen komt veel meer nadruk te liggen op het voorkomen van ziekte. De dierenarts wordt minder ‘apotheker’ en meer gezondheidsadviseur. Om de gezondheidstoestand van de dieren te kunnen volgen, dreigende ziekte vroegtijdig te onderkennen en de veehouder te adviseren, zijn veel gegevens nodig. Hiervoor moeten op het veehouderijbedrijf veelvuldig routinematige werkzaamheden plaatsvinden, zoals monsters nemen van melk, mest, urine, bloed enzovoort. Dit is waar ‘Cowcept’ op gericht is.