Onderwijs en onderzoek

Inleiding

Binnen de IWP wordt samen met onderwijsinstellingen aan diverse projecten gewerkt. Er zijn verschillende mogelijkheden om met ons samen te werken op het gebied van onderzoek. De kenniscentra, lectoraten, practoraten  en innovatiewerkplaatsen hebben elk een eigen expertisegebied. De grote van de onderzoeken varieert. Van een uitgebreid onderzoeksprogramma onder leiding van een lector tot (deel)onderzoeken als onderdeel van een project, stage- of afstudeeropdracht.

Initieel onderwijs vanuit de IWP

Hoe de samenwerking is georganiseerd en wie als opdrachtgever fungeert, is sterk afhankelijk van de beoogde doelen.  Om studenten ervaring op te laten doen in het werken met een opdrachtgever uit de regio (d.m.v. stage of het uitvoeren van een flexibele opdracht)  is het belangrijk dat de student werkt op de werkplek van de opdrachtgever. Werving van studenten vindt plaats door de IWP. De IWP is opdrachtgever. We hebben het dan over initieel onderwijs.

Toegepast onderzoek vanuit het lectoraat/practoraat

Als het gaat om toegepast onderzoek ligt de nadruk op opdrachtnemerschap  kenniscentra, lectoraten, practoraten. De kenniskring van een lectoraat voert dan bijvoorbeeld het onderzoek uit. Studenten participeren in dit onderzoek. De IWP sluit  aan bij bestaande onderzoeksprogramma’s en bouwt vanuit de regio aan nieuwe programma’s. De eindverantwoordelijkheid voor toegepast onderzoek ligt bij de onderwijsinstellingen. Zij leveren de infrastructuur, waarin multi-disciplinair en muli-level gewerkt kan worden. Werving van studenten, promovendi vindt plaats door het lectoraat of de programma-manager van de onderwijsinstelling.

Hiervoor heeft iedere school een onderwijsbroker, die zorgt voor de verbinding met de school. Er is één broker, die overzicht heeft over alle lopende initiatieven in de verschillende schools. Binnen de IWP’s worden opdrachten afgestemd tussen de IWP-aanjagers. Er is één IWP-aanjager, die afstemt met de onderwijsbroker

 

Leervorm Opdracht- gever Opdrachtnemer Impact Thema’s Lokatie onderzoek
Stage IWP Student Talentontwikkeling en ontwikkeling van 21st eeuw skills is de belangrijkste impact. Er is weinig impact voor de regio. Deelname ondernemers op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid niet op eindresultaat Talentontwikkeling Opdrachtgever in de regio
Opdrachten (bijvoorbeeld flexibele opdrachten tweede en derdejaars studenten) IWP Student Talentontwikkeling en ontwikkeling van 21st eeuw skills is de belangrijkste impact. Er is weinig impact voor de regio. Deelname ondernemers op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid niet op eindresultaat Talentontwikkeling Opdrachtgever in de regio
Afstuderen (toegepast onderzoek) IWP Kenniskring lectoraat/ programmaleider onderzoeksprogramma Afstuderen vindt plaats binnen onderzoeksprogramma’s van de kennisinstellingen. De kennisinstelling is opdrachtnemer. Werving studenten is verantwoordelijkheid van het lectoraat of programma-manager. Onderzoek vindt plaats in de kenniskring van het lectoraat. Door betrokkenheid van docent-onderzoekers en promovendi is de impact voor de regio groot. Deelname ondernemers op basis van maatschappelijke betrokkenheid en resultaat valorisatie. Ontwikkeling regio door nieuwe duurzame businessmodellen te ontwikkelen (valorisatie) Opdrachtgever in de regio en onderwijs- instelling