Onderzoeken (junior)

Inleiding

Je kiest voor een opdracht, die past binnen het curriculum van je opleiding en de leerdoelen die je wilt behalen. Op het moment dat je voor een opdracht kiest ben je  “eigenaar” van het proces en draag je zorg voor de uitvoering van de opdracht en de communicatie met diverse betrokkenen. Als junior-onderzoeker ben je daarmee aannemer van het project. Je bent lerende en dat betekent dat je fouten mag maken en dat je nog niet alles kunt weten. We gunnen jou je leerproces. Je bent wel verantwoordelijk voor het vragen van hulp aan de juiste persoon op momenten dat je vastloopt. Het interne netwerk waarop je als junior-onderzoeker terug kan vallen bestaat uit de opdrachtgever(s), de docenten, de medestudenten en de programma-aanjager.

Aktiviteiten van een junior-onderzoeker

 • Inlezen in de materie. Je verdiept je door intensieve literatuurstudie in de materie. Zo krijg je snel je onderzoeksvraag en deelvragen helder. Dit verdiepen kun je starten zodra je door de IWP bent aangenomen. Zo bouw je materie-deskundigheid op en ben je goed voorbereid op de kennismaking met de opdrachtgever.
 • Je bekwaamt je in het zoeken naar informatie. Zie ook: Kritisch zoeken, denken en evalueren
 • Je adresseert je vragen op de juiste plek (zie ook ‘verantwoordelijkheid opdrachtgever’ en ‘verantwoordelijkheid  docent/begeleider’).
 • Voorbereiden interviews. Opdrachtgevers willen worden geinterviewed door studenten , die zich verdiept hebben in  de branche en de specifieke business van de ondernemer.
 • Doen van literatuuronderzoek. Voor het zoeken van informatie is Dorien van Mulukom van de mediatheek van de Hanzehogeschool beschikbaar. Formuleer eerst je relevante zoekcriteria. Beperk je niet tot Google. Zie bijgaande presentatie mediatheek en publicatie workshop informatievaardigheden
 • In kaart brengen van andere relevante stakeholders
 • Het benaderen van stakeholders voor het onderzoek. Je bouwt je eigen netwerk op. Je opdrachtgever kan je hierbij assisteren
 • Inventariseren van relevante best-practices voor het thema
 • Regelen afspraken met ondernemers. Je bouwt je eigen netwerk op. Maak hierbij niet alleen gebruik van mail, maar neem ook telefonisch contact op. Houd er rekening mee dat mail in spam terecht kan komen!
 • Maken van een leer-offerte/ onderzoeksopzet
 • Vaststellen theoretisch kader van het onderzoek
 • Uitvoeren onderzoek.
 • Opleveren eindproduct/ presentatie

Tijdens alle stappen van het proces:

 • Logboek bijhouden: Een onderzoeker houdt een logboek bij gedurende alle stappen van het onderzoek.
 • Evalueren: Ben ik nog goed bezig? Kijk steeds of het onderzoek nog goed loopt of dat je iets moet aanpassen.
 • Communiceren: Praat met andere mensen over je onderzoek en wissel ervaringen uit.

Gevraagde competenties

 • Communiceren: doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen
 • Flexibiliteit en nieuwsgierigheid: nieuwsgierig om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Omgaan met veranderingen;
 • Samenwerken: het samen realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen
 • Probleemoplossend vermogen: het vermogen om een probleem te herkennen en daarna tot een plan te komen om het probleem op te lossen
 • Creativiteit: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden
 • Initiatief nemen
 • Zelfreflectie: het vermogen om kritisch te reflecteren op eigen handelen, op de GCWK en/of de partij waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd en op de maatschappij (gekoppeld aan duurzaamheid; bijv. afwegen morele dilemna’s)
 • Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen
 • Waarde toevoegen
 • Passie en betrokkenheid
 • Adviesvaardigheden: luisteren, vragen stellen, doorvragen, sensitiviteit;
 • Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om effectief te kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden
 • Ict-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen en er ook mee om te kunnen gaan
 • Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken
 • Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media
 • Computational thinking: problemen zo kunnen formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om daarmee het probleem op te lossen
 • Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten
 • Innoveren in het eigen vakgebied
 • Vernieuwen: out of the box denken, nieuwe oplossingen verzinnen.
 • Veranderen: nieuwe dingen ondernemen, nieuwsgierig zijn naar nieuwe situaties.
 • Verbinden: ideeën en meningen uitwisselen, van elkaar leren en begrijpen.
 • Realiseren: gedreven zijn om iets tot een succes te maken, de beste manier zoeken voor resultaat.
 • Reflecteren: kritisch kijken naar eigen prestaties, zichzelf inspannen om te verbeteren.
 • Ondernemend: (zie‘Groninger Model’ )
  • ontwikkeling tot ondernemende persoon
  • ontwikkeling tot ondernemende professional
  • ontwikkeling tot professionele ondernemer
  • ontwikkeling van innovatieve en duurzame onderneming.

Wat we verwachten van afstudeerders en stagiairs

 • We gaan er vanuit dat je van maandag t/m donderdag 3 dagen aanwezig te zijn. Je mag zelf bepalen hoe je de 24 uur verdeelt. Voor stages geldt een aanwezigheid van 4 volledige dagen. Uiteraard houden we rekening met verplichtingen op school.
 • Je werkt mee aan overige activiteiten van de Gebiedscoöperatie, zoals het organiseren van events, het deelnemen aan projectgroepen en het bezoeken en actief deelnemen aan relevante bijeenkomsten.
 • Ook lever je een bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden.  Je werkt mee aan de uitvoering van ons jaarplan 2018, waarbij we Afstuderen betekent dus ook meewerken!
 • Kortom: we verwachten van jou intrinsieke motivatie en commitment in de samenwerking met de Gebiedscoöperatie.
 • Als je bijv. door ziekte of schoolverplichtingen niet aanwezig bent meld je dit via Basecamp aan je programma-aanjager

Onze ervaring is dat studenten, die veel commitment tonen binnen  de gestelde termijn hun opdracht bij de IWP Noordhorn afronden. En weet dat er veel zaken zijn waarvoor je geen talent nodig hebt:

 • Op tijd komen
 • Afspraken nakomen
 • Je maakt heldere en duidelijke afspraken
 • Je wijst anderen op gemaakte afspraken
 • je houdt anderen aan eerder gemaakte afspraken
 • Open en nieuwsgierig zijn
 • Eerlijk zijn
 • 100% verantwoordelijkheid nemen
 • Complimenten geven
 • Hart voor de zaak hebben
 • Positief denken en doen
 • Luisteren naar elkaar
 • Feedback geven/ontvangen
 • Moed en lef hebben