Opdrachtgever

Opdrachtgever en opdrachtnemer

De opdrachtgever is de eigenaar van het project of programma. Hij of zij is verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat of de programmadoelstelling. Het resultaat is datgene wat er opgeleverd wordt, een tastbaar product dat gemaakt wordt en dat bijdraagt aan het behalen van het doel. De opdrachtgever stelt een team samen. De opdrachtgever stelt aan de teamleden de middelen en bevoegdheden ter beschikking die nodig zijn om het projectresultaat of de programmadoelstelling te halen. De opdrachtnemer stelt zich tegenover de opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaat/programmadoelstelling. Belangrijke voorwaarden voor een geslaagd project zijn:

 • Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is één persoon.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer opereren op hetzelfde (strategische, tactische of operationele) niveau.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben hun wederzijdse verwachtingen verduidelijkt en vastgelegd.
 • De opdrachtgever is aanspreekbaar op zijn rol en taken

Drie soorten formele opdrachtgevers:

 • Formele opdrachtgevers vanuit de regio.
 • Formele opdrachtgever vanuit de interne organisatie GCWK
 • Formele opdrachtgever vanuit het Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen

Gedelegeerd opdrachtgeverschap

Voor opdrachtgevers uit de regio is altijd een medewerker vanuit de IWP of werkorganisatie gedelegeerd opdrachtgever. De gedelegeerd opdrachtgever vanuit de regio vertegenwoordigt de ondernemers en organisaties uit de regio. Deze werkwijze ontzorgt ondernemers en draagt bij aan de continuïteit en duurzaamheid van  de onderzoeksprogramma’s.

De opdrachtgever heeft de volgende taken:

  • Vervult de rol van ‘counterpart’ (tegenspeler) van de aannemer van het project: de project-aanjager
  • Accordeert het projectcontract en beoordeelt het resultaat
  • Is bevoegd tot wijzigen van het projectcontract
  • Besluit over voortgangsdocumenten
  • Levert financiële en/of materiele middelen en/of menskracht
  • Verleent het project status in de ogen van de omgeving
  • Beschermt het project in conflicten met de omgeving
  • Vinger aan de pols houden op zowel het proces als het resultaat
  • De student van passende feedback voorzien
  • Het formuleren van de initiele onderzoeksvraag (in Workcept).
  • Het eventueel verder faciliteren van het netwerk.
  • Het beoordelen van de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever
  • Voert de regie over de externe stakeholders en interne stakeholders
  • Handelt vanuit eigenaarschap
  • Brengt een vraagstuk/casus/onderzoeksvraag in
  • Articuleert de vraag met onderwijs en extern opdrachtgever
  • Legt de onderzoeksvraag vast in Workcept
  • Stelt benodigde (bedrijfs-) informatie beschikbaar (mondeling of schriftelijk)
  • Beoordeelt de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever.
  • Is bevoegd tot wijzigen van de opdrachtbevestiging en de onderzoeksopzet
  • Accordeert de opdrachtbevestiging en beoordeelt het resultaat van de opdracht
  • Levert financiële en/of materiële middelen en/of menskracht
  • Voorziet onderzoeken van passende feedback
  • Stelt onder voorwaarden het netwerk beschikbaar
  • Voert de regie over de externe stakeholders en interne stakeholders

De opdrachtnemer stelt zich tegenover de opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaat/ programmadoelstelling. Hij vraagt en krijgt van de opdrachtgever de middelen en bevoegdheden die hij daartoe nodig heeft. Over het resultaat legt de opdrachtnemer verantwoording af aan de opdrachtgever.

Begeleiding en coaching van studenten behoort nadrukkelijk niet tot de taken van de opdrachtgever. Dat is de taak van de begeleidend docent.

De exacte rolverdeling tussen externe opdrachtgever en gedelegeerd opdrachtgever wordt in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd