De opdracht geven (opdrachtgeverschap)

Inleiding

De opdrachtgever is de eigenaar van het project of programma. Hij of zij is verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat of de programmadoelstelling. De opdrachtgever stelt een team samen. De opdrachtgever stelt aan de teamleden de middelen en bevoegdheden ter beschikking die nodig zijn om het projectresultaat of de programmadoelstelling te halen. De opdrachtnemer stelt zich tegenover de opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaat/programmadoelstelling. Belangrijke voorwaarden voor geslaagd opdracht nemen en geven zijn:

 • Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is één persoon.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer opereren op hetzelfde (strategische, tactische of operationele) niveau.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben hun wederzijdse verwachtingen verduidelijkt en vastgelegd.
 • De opdrachtgever is aanspreekbaar op zijn rol.

Binnen de regio kennen we twee soorten opdrachtgevers:

 • Gedelegeerd opdrachtgever. Er is altijd een medewerker vanuit de IWP of werkorganisatie opdrachtgever. De medewerker van de IWP  is opdrachtgever vanuit de regio en vertegenwoordigt de ondernemers en organisaties in die regio. We spreken van gedelegeerd opdrachtgeverschap. De regio heeft het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan de IWP. Deze werkwijze ontzorgt ondernemers en draagt bij aan de continuïteit en duurzaamheid van  de onderzoeksprogramma’s.
 • Externe opdrachtgevers. De opdrachtgevers in de regio (vertegenwoordigt door de gedelegeerde opdrachtgever in de IWP) zijn de externe opdrachtgevers.

De opdrachtgever heeft vooral de volgende taken:

  • Vervult de rol van ‘counterpart’ (tegenspeler) van de projectleider
  • Accordeert het projectcontract en beoordeelt het resultaat
  • Is bevoegd tot wijzigen van het projectcontract
  • Besluit over voortgangsdocumenten
  • Levert financiële en/of materiele middelen en/of menskracht
  • Verleent het project status in de ogen van de omgeving
  • Beschermt het project in conflicten met de omgeving
  • Vinger aan de pols houden op zowel het proces als het resultaat
  • De student van passende feedback voorzien
  • Het formuleren van de initiele onderzoeksvraag (in Workcept).
  • Het eventueel verder faciliteren van het netwerk.
  • Het beoordelen van de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever
  • Voert de regie over de externe stakeholders en interne stakeholders
  • Handelt vanuit eigenaarschap
  • Brengt een vraagstuk/casus/onderzoeksvraag in
  • Articuleert de vraag met onderwijs en extern opdrachtgever
  • Legt de onderzoeksvraag vast in Workcept
  • Stelt benodigde (bedrijfs-) informatie beschikbaar (mondeling of schriftelijk)
  • Beoordeelt de onderzoeksopzet. Hieruit moet blijken dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft voor de  opdrachtgever.
  • Is bevoegd tot wijzigen van de opdrachtbevestiging en de onderzoeksopze
  • Accordeert de opdrachtbevestiging en beoordeelt het resultaat van de opdracht
  • Levert financiële en/of materiële middelen en/of menskracht
  • Voorziet onderzoeken van passende feedback
  • Stelt onder voorwaarden het netwerk beschikbaar
  • Voert de regie over de externe stakeholders en interne stakeholders

De opdrachtgever is de eigenaar van het project of programma en hecht dus waarde aan het bereiken van het projectresultaat of de programmadoelstelling. De opdrachtnemer stelt zich tegenover de gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van projectresultaat/ programmadoelstelling. Hij vraagt en krijgt van de opdrachtgever de middelen en bevoegdheden die hij daartoe nodig heeft. Over het resultaat legt de opdrachtnemer verantwoording af aan de opdrachtgever.

Begeleiding en coaching van studenten behoort nadrukkelijk niet tot de taken van de opdrachtgever. Dat is de taak van de begeleidend docent.

De exacte rolverdeling tussen externe opdrachtgever en gedelegeerd opdrachtgever wordt in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd