Pilot International Business Office

Aanleiding

 

Uit onderzoek van Marklinq, onderzoeksinstituut van het lectoraat marketing en ondernemen van de Hanzehogeschool is gebleken dat de directe export van het Noordelijk bedrijfsleven achterblijft bij de rest van het Nederland. Groningen lijkt in eerste instantie voor een hoog bedrag te exporteren, maar de grootste bijdrage is de export van aardgas. Als voor deze bijdrage  wordt gecorrigeerd, is de exportprestatie één van de laagste in Nederland (Jong, 2016). Daarnaast doen maar 22% van de bedrijven in Groningen aan internationale handel (Jong, 2016). Het noordelijk bedrijfsleven blijkt vooral als toeleverancier voor exporterende bedrijven in andere delen van het land te fungeren. De meeste export in Nederland gaat richting Duitsland en daarbij is te zien dat de export van de provincie Groningen richting Duitsland achterblijft bij andere grensprovincies.

Inzetten op export is belangrijk voor de economie in Noord-Nederland omdat exporterende bedrijven productiever en innovatiever zijn dan niet-exporterende bedrijven (Ruis, 2013) (Love & Roper, 2015). Ze kunnen daardoor potentieel een grotere bijdrage leveren aan economische groei, duurzaamheid en werkgelegenheid. Meer export en internationalisering kan de economie van Groningen versterken.

Uit het onderzoek van de Jong (2016) komt namelijk naar voren dat de voornaamste redenen voor de exportachterstand gebrek aan kennis, netwerkvorming en financiën zijn. Het International Business Office (hierna genoemd IBO) heeft de ambitie ondernemers hierbij ondersteuning te bieden.

Bron: afstudeerrapport Dennis Buikema GCWK/Hanzehogeschool

Missie

Het International Business Office van de Gebiedscooperaties Westerkwartier en Zuid-en Oost-Groningen en de Hanzehogeschool wordt opgezet om ondernemers, overheden en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun internationale ambities. Het HIBO is er primair voor de aangesloten ondernemers uit de regio. Belangrijk is verwaarding binnen de keten op regionaal nivo. Bestaande en nieuwe produkten, die afgezet kunnen worden op internationale markten. Denk hierbij ook aan intensievere samenwerking met aangrenzende regio´s in Duitsland.

Deelnemende partijen

Aan dit project doen 12 ondernemers uit de regio Westerkwartier en Zuid-en Oost-Groningen mee. Onderzoek zal worden gedaan door studenten en docenten van International Finance & Control van de Hanzehogeschool en de International Business School van de Hanzehogeschool. De Gebiedscooperaties Westerkwartier en Zuid-en Oost-Groningen zijn gedelegeerd opdrachtgever namens de 12 ondernemers uit de regio.

Wat gaan we doen

De Hanzehogeschool en de Gebiedscooperaties Westerkwartier en Zuid en- Oost Groningen gaan samen met ondernemers uit de regio in een pilot de wenselijkheid en haalbaarheid van een International Business Office onderzoeken. We gaan inventariseren welke vragen er leven onder ondernemers m.b.t. internationalisering. Dit doen we multidisciplinair op een aantal thema’s:

 • Marketing
 • Financieel/Economisch/Bedrijfskundig
 • HR
 • Rechten
 • Cultuur

Aanpak

De pilot bestaat uit twee fasen. De pilot wordt uitgevoerd door internationale (dus Engelstalige) studenten. De eerste fase van de pilot wordt uitgevoerd door de opleiding International Finance & Control (IFC) en bestaat uit

 • Het opstellen van een vragenlijst voor ondernemers m.b.t bovengenoemde thema’s
 • Het inventariseren van relevante onderzoeksvragen van ondernemers

Er worden interviews afgenomen bij 10 ondernemers in de regio

In de tweede fase wordt per ondernemer de meest relevante onderzoeksvraag door studenten van IBS uitgewerkt. Startdatum is midden-april 2020. Per bedrijf gaan 5 to 6 groepen van 5 studenten aan de slag met dezelfde casus. Ze maken bijv. een markt-toegangsstrategie. Dit is een geplande distributie- en leveringsmethode van goederen of diensten naar een nieuwe potentiele doelmarkt in het buitenland. De tweede fase wordt op 23 juni afgesloten met een eindpresentatie en evaluatie

Contactmomenten met opdrachtgever

Tijdens de pilot zijn er drie contactmomenten met de deelnemende ondernemers. Op 16 januari is de kick-off. Tijdens de Kick-off worden de bedrijven uit de regio vertegenwoordigd door Reina Boels (IWP-manager Zuid-en Oost Groningen) en Wobbe Reindersma (IWP-manager Noordhorn/Westerkwartier)

Datum Plaats Doel contactmoment
Februari 2020; studenten plannen afspraak met ondernemer. Bij bedrijf Afnemen enquete om propositie IBO te bepalen + inventarisatie onderzoeksvragen. Tijdsduur: 1,5 uur
Van 11 tot 14 mei. Studenten plannen afspraak met ondernemer Bij Hanzehogeschool Interview afnemen om tot een heldere onderzoeksvraag voor de casus te komen

Tijdsduur;  2,5 uur

23 Juni 2020 vanaf 16:00 uur Bij Hanzehogeschool Eindpresentatie uitwerking casus

Tijdsduur: 2 uur

Wat levert de pilot op

De waarde, die wordt gecreeerd wordt tijdens de pilot

 • Waardepropositie van het IBO vaststellen aan de hand van een vragenlijst en kwalitatief onderzoek (wat is er nodig om ondernemers te ondersteunen)
 • Uitwerken van 1 casus (oplossing van een probleem) per deelnemende ondernemer
 • Evaluatie van het proces (wat heeft de pilot opgeleverd voor de deelnemende partijen)
 • Ontwikkeling van jong professionals in hun vakgebied en op persoonlijk vlak.

Resultaten en verwachtingen

Zie: https://gebiedscooperatie.info/resultaten-en-verwachtingen/