Met tal van partners ontwikkelt de Gebiedscoöperatie duurzame regionale voedselketens. Ketens met productie, verweking en afzet in de drie noordelijke provincies en waar alle pijlers van duurzaamheid (people, planet, profit) even belangrijk zijn. Honderden organisaties zijn al betrokken en gezamenlijk wordt de keten regionaal gesloten.

De Gebiedscoöperatie ontwikkelt regionale voedselketens aan de hand van de volgende projecten:

Onze passie is om op grote schaal vraag en aanbod van gezond voedsel regionaal en duurzaam te organiseren. De missing link tot nu toe: The Food Factory. The Food Factory is een bundeling van de activiteiten rond productie, verwerking, afzet en het duurzaam verwaarden van reststromen. De regionale primaire producten worden verwerkt en bereid tot hoogwaardige en gezonde maaltijden. Met The Food Factory voorzien wij in de behoefte van grote afnemers naar regionale, verse en duurzame producten. Gemaakt door mensen in de regio, voor de mensen uit de regio.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier zit samen met de Gemeente Groningen in het Internationale INTERREG-project REFRAME. Waar verder nog partners uit Zweden, Denemarken, Duitsland en België meedoen. In elke regio wordt gewerkt aan innovatieve regionale voedselketens met nieuwe verdienmodellen, samenwerkingen en producten. Internationaal wordt er van elkaar geleerd. Het project is met een jaar verlengd (tot eind 2020) en heeft in de verlenging de focus op duurzaamheid en gezondheid. De Gebiedscoöperatie werkt samen met tal van partners aan een verbinding tussen voedselketens en de zorgketen in de regio. Deze verbinding levert een win-win situatie op.

De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een voorbeeld van een nieuwe samenwerking die de Gebiedscoöperatie heeft gerealiseerd vanuit REFRAME.

  • Voor voorbeelden van de andere REFRAME-partners, klik hier
  • Om je aan te melden voor de REFRAME-nieuwsbrief, klik hier

De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen verschillende schakels in de vleesketen zoals melkveehouders, veehouders, natuurbeheerders en vleesverwerkers. De dieren lopen op natuurgrond van onder andere Staatsbosbeheer. Daar grazen ze heerlijk tussen de weidevogels. In de winter staan de dieren op stal en worden ze zoveel mogelijk met voer uit de regio gevoerd, van bijvoorbeeld akkerbouwers uit de buurt.

De NNVC is een coöperatie die idealiter bestaat uit verschillende schakels uit de voedselketen, zoals boeren, verwerkers en afnemers. Waar deze schakels voorheen als losse entiteiten met elkaar samenwerkten, werken ze in de NNVC als één entiteit integraal met elkaar samen om duurzame regionale voedselketens te realiseren. Door dit gezamenlijk te doen ontstaan er vele voordelen. Bijvoorbeeld schaalvoordelen, betere afstemming in de keten, het delen van kennis, werknemers en materieel. Daarnaast worden duurzaamheidsvraagstukken gezamenlijk aangepakt. De coöperatie kan gezien worden als een groot regionaal gemengd bedrijf met zoveel mogelijk gesloten kringlopen. Wat voor de één een restproduct is, is een grondstof voor de ander. Er zijn al tientallen boeren uit wel veertien productgroepen aangesloten. Samen kijken we hoe we op een duurzame manier het voedsel van de toekomst kunnen verbouwen en verwaarden.

In de ontwikkeling van regionale voedselketens zijn wij altijd opzoek naar nieuwe partijen. Produceert u een fantastisch gewas, heeft u onmisbare kennis, heeft u behoefte aan regionale producten of heeft u gewoon een heel goed idee? Neem dan contact op met Maarten Groeneveld, m.groeneveld@gcwk.nl.

Hart voor het landschap, de natuur en vitale agrarische netwerken

De veelzijdige agrarische sector is het kloppend hart van het Westerkwartier. Hier beleef je het boerenleven in al zijn variaties: melkvee en akkerbouw, afgewisseld met moeras, houtsingels en heide.

De boeren slaan samen met het Rijk, de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Westerkwartier en de natuurorganisaties de handen ineen in het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Ze werken samen aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Het uitgangspunt in dit programma is een toekomstbestendig, grondgebonden gezinsbedrijf dat ook een maatschappelijk rendement heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurwaarden, waterkwaliteit en betere kringlopen. Hiermee kan de melkveehouderij in het Westerkwartier bijdragen aan de Noord-Nederlandse ambitie om een voorbeeld te zijn voor (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Het programma bestaat uit drie samenhangende onderdelen met elk een eigen invalshoek:

  1. Bedrijfskringlopen

Het is een uitdaging om als boer te voldoen aan de veranderende maatschappelijke wensen en tegelijkertijd een goed bestaan te hebben. Westerkwartier Natuurinclusief voert gesprekken met 40 melkveehouders over bedrijfssituaties en toekomstvisies. Daarbij staat natuurinclusief boeren centraal. Welke effecten hebben andere keuzes, bijvoorbeeld in bemesting? Het doorrekenen van de variabelen geeft inzicht in de benodigde veranderingen in andere onderdelen van het bedrijf. Het brengt de kansen voor zowel de landbouw als de overheid in kaart.

  1. Integrale samenwerkingen en korte ketens

De ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering heeft effect op het verdienmodel van de boer. De focus ligt op samenwerkingen tussen partijen. Horizontaal en verticaal in de keten, maar ook daarbuiten. Natuurinclusieve landbouw levert naast de primaire producten ook andere producten en diensten op. Hoe kunnen déze producten en diensten verwaard worden? Westerkwartier Natuurinclusief gaat in gesprek, op zoek naar antwoorden en aan de slag.

  1. Bodem

Een vitaal platteland begint met een gezonde bodem. Omdat het Westerkwartier een zeer gevarieerd bodemleven heeft, is deze regio dé plaats om met aandacht naar de bodem van boeren te kijken. Met een aantal boeren starten we een kennis- en onderzoekstraject op rondom het voeden van een gezond bodemleven.

We werken aan duurzaam bodembeheer op klei- en zandgrond door samen te zoeken naar een goede balans in dierhouderij, mest en teeltplannen. Het programma Westerkwartier Natuurinclusief ondersteunt dit door kennis te ontwikkelen en beleidsmatige drempels weg te nemen.

De projectuitvoering wordt gezamenlijk uitgevoerd door Gebiedscoöperatie Westerkwartier, LTO Noord en Collectief Groningen West.