Sterk Technisch Onderwijs

De IWP Noordhorn is partner van het project Sterk Technisch Onderwijs. De gebiedscoöperatie Westerkwartier richt een Innovatiewerkplaats Sterk Techniek Onderwijs in. Hierin werken ondernemers, onderwijs, overheden en burgers samen aan innovatieve oplossingen op het gebied van techniek-onderwijs. Vmbo-leerlingen werken samen met mbo-studenten en hbo-studenten aan projecten die vragen om een technische oplossing. Middels deze samenwerking wordt van elkaar geleerd en worden eigen individuele doelen (beter) bereikt.

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

De belangstelling daalt voor het technisch mbo terwijl de vraag naar technisch personeel toeneemt. De vmbo scholen hebben door deze daling en mede als gevolg van de algemene daling van het aantal vmbo-leerlingen, keuzes moeten maken die niet positief zijn uitgevallen voor de technische richtingen. Investeringen zijn uitgesteld, vakgroepen zijn kleiner geworden en de relatie met het bedrijfsleven is onder druk van de krimp van de personeelsformatie en een verhoogde werkdruk in het onderwijs verwaarloosd. Dit proces is door de crisis vanaf 2007 tot circa 2011 nog versterkt, immers de vraag naar arbeidskrachten en stagiaires van het mbo is gedurende deze periode drastisch afgenomen. De economische omslag vanaf circa 2014 en de daaraan gekoppelde vraag heeft iedereen verrast en zowel de scholen alsook het bedrijfsleven waren hier niet op voorbereid. Een heroriëntatie op diverse terreinen is hierdoor noodzakelijk. Het betreft niet alleen de kwaliteit van het technisch onderwijs, maar ook het vergroten van de instroom en het opnieuw opwekken van belangstelling voor techniek bij basisschool leerlingen en leerlingen van de onderbouw van het vmbo. Op basis van bovengenoemde is de ambitie van de regio is in te delen rond vijf thema’s, te weten:

1) Verhoging van de kwaliteit van het technisch onderwijs in het vmbo;

2) Onderwijs en innovatie;

3) Samenwerken in de keten;

4) Professionalisering;

5) Vergroten van de instroom in het technisch vmbo en promotie van techniek onderwijs.

Wat levert dit u als ondernemer op

Samenwerken met het onderwijs biedt veel kansen:

  • Het biedt de mogelijkheid om mee te werken aan de uitvoering van het onderwijscurriculum en de actualisering daarvan. Zo ontstaat een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfspraktijk.
  • Samenwerking met het bedrijfsleven maakt het onderwijs voor leerlingen concreet, dynamisch en uitdagend. De opleiding van uw toekomstige werknemers sluit daardoor beter aan op uw behoefte.
  • Door leerlingen in het bedrijfsleven te laten leren, stimuleert en motiveert u hen. En u zorgt voor een goed beeld van technische beroepen, sectoren en niet te vergeten: uw eigen bedrijf. Daar kunt u niet vroeg genoeg mee starten: op het vmbo oriënteren leerlingen zich al op hun toekomstige werkveld. Het vmbo levert de grootste groep studenten aan het mbo.
  • Het is een manier om uw netwerk uit te breiden, een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een uitdrukking van goed werkgeverschap.
  • Op de korte termijn kunnen de projectopdrachten tot nieuwe inzichten leiden. Enerzijds leert de ervaring dat het voor uw eigen medewerkers verhelderend werkt om de eigen activiteiten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Anderzijds zullen onze leerlingen u – niet gehinderd door gebruikelijke conventies – verrassen met onconventionele resultaten, die het uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën.

Kortom, een langetermijninvestering met directe resultaten! U toont zich een betrokken ondernemer die graag een bijdrage wil leveren aan de versterking van de innovatie- en concurrentiekracht van de technische sector in Nederland.

Afhankelijk van de ambities die u als bedrijf heeft zijn er verschillende voren van participatie mogelijk

  • rondleiding in uw bedrijf
  • workshop
  • opdracht uitvoeren binnen uw bedrijf
  • structurele samenwerking met school: deel van de opleiding vindt plaats binnen het bedrijf. Medewerkers van uw bedrijf verzorgen de opleiding