Uitwisseling hulpbronnen

Samenwerking in complexe verbanden doet een continu beroep op de bijdrage en energie van partners. Samenwerking tussen partijen ontstaat als beide partijen kunnen beschikken over elkaars middelen, mogelijkheden en/of kennis. In de samenwerking wisselen partners hulpbronnen (resources) uit. De hulpbronnen die worden uitgewisseld variëren sterk. Er zijn vier typen hulpbronnen die organisaties kunnen uitwisselen: financiële, menselijke, fysieke en organisatorische (Cook, 1977; Pfeffer & Salancik, 1978; Smith, 2006).

Partijen zetten bijvoorbeeld financiële middelen in: publieke middelen, subsidies, investeringsbijdragen van bedrijven. Een tweede hulpbron is de inzet van human resources: uitwisseling van personeel, inzet van expertise. Een derde bron wordt gevormd door de fysieke hulpmiddelen zoals de facilitaire omgeving: de inzet van apparatuur, de leeromgeving, locatie, machineparken. Een laatste hulpbron die kan worden uitgewisseld tussen partners is de organisatorische: denk aan toegang tot netwerken, de inbreng van een reputatie, toegang tot specifieke onderwijsmodellen, et cetera (Smith, 2006).

Partners maken samen een afweging of de investering en de opbrengsten in redelijke verhouding tot elkaar staan. Het kan gaan om harde waarden die getalsmatig zijn uit te drukken, zoals kosten en opbrengsten, of om zachte, zoals de waarde van de relatie zelf. In de samenwerking brengt ieder van de partners iets in en levert de samenwerking alle partijen iets op. Wat men inbrengt en wat de samenwerking oplevert, kan per partner verschillen.

Uitwisseling hulpbronnen

Menselijke hulpbronnen Fysieke arbeid/Rollen en taken
Expertise/ Kennis
Netwerk/partners/relaties
Vaardigheden/competenties
Reputatie
Communicatie
Data/informatie
Natuurlijke hulpbronnen Bodem
Biodiversiteit/ Groene en blauwe diensten/ Ecosystemen
Land/grond
Energie
Grondstoffen
Water
Kapitaal Subsidies
Leningen
Investeringen
In-kind uren
Machines
Apparatuur
Diensten Cursussen
Data
Abonnementen
Processen/ Modellen
Bijdrage in de keten: (teelt/productie/verwerking/logistiek/distributie/afnemer/klant)