Verspreidingsfase/ Realisatiefase (Structureren en verankeren/ opleveren en afronden)

In de verspreidingsfase ga je de werkzaamheden structureren en verankeren. De uitvoerende activiteiten in het samenwerkingsverband lopen een tijdje.  Het project, samenwerkingsverband, bedrijf heeft proefgedraaid en er ontstaat behoefte om te structureren. Partnerorganisaties passen hetgeen in het samenwerkingsverband is ontwikkeld toe. De samenwerking wordt eventueel uitgebreid naar belendende terreinen en andere plekken in de regio. Kortom: we kijken wat er nodig is om het tot een regionale ontwikkeling te maken. De reikwijdte is breidt zich en er wordt regionaal opgeschaald tot meerdere partners.

Deze fase heeft te maken met de management term implementeren of te wel inrollen of uitrollen. Het heeft te maken met het verspreiden van de opgedane kennis; met het vermarkten van het nieuwe bedrijf; met het enthousiasmeren van meer burgers, bedrijven, overheden; met het vergroten van een markt; met het omwerken naar tools. De verspreidingsfase kan een stuk parallel lopen met de take-off fase. Het samenwerkingsnetwerk wordt uitgebreid. Partijen sluiten een overeenkomsten tot voortzetting en uitbreiding van de samenwerking. Het arrangement kan groeien naar een betrouwbaar regionale propositie

Reflectie en evaluatie
  • Wat is je doelbereik vergeleken met de beginsituatie en halverwege het project?
  • Welke effecten heeft het project?
  • Wat zijn succesfactoren van het project?
  • Wat heb je geleerd van het project (verbeterpunten) en waar kun je dat toepassen?
  • Transitie in organisaties in gang gezet
Transfer kennis/Kennisverspreiding
  • Het actief verspreiden van kennis via folders, workshops, cursussen en master classes, conferenties, nieuwsbrieven, tentoonstellingen, websites, social media
  • Kennis-doorwerking: bevorderen dat de kennis die wordt ontwikkeld zijn weg vindt in de dagelijkse praktijk
Publiceren

Het lectoraat Duurzaam Cooperatief ondernemen publiceert over de transitie-fasen en de projecten

Curriculumontwikkeling (nieuwe keuzedelen en opleidingen)

Curriculumontwikkeling (nieuwe keuzedelen en opleidingen)

Successen vastleggen

De samenwerkingspartners communiceren gezamenlijk en individueel over de geboekte successen

Valorisatie opbrengst ondernemer

Valorisatie (het creeeren van maatschappelijke of economische meerwaarde op basis van opgedane kennis en inzichten) behoort tot de kerntaken van elke kennisinstelling. Valorisatie kan uit verschillende activiteiten bestaan waaronder het scholen van studenten die de opgedane kennis later kunnen gaan toepassen, het laagdrempeling beschikbaar maken van publicaties via Open Access, het organiseren van media aandacht rondom (belangwekkende) onderzoeksresultaten, het deelnemen aan het publieke debat, of het verrichten van praktijkgericht of maatschappelijk relevant onderzoek. Ook samenwerkingsrelaties met bedrijfsleven en overheden op regionaal of nationaal niveau kunnen bijdragen aan valorisatie van kennis. Naast ideele motieven kan valorisatie ook zorgen voor extra inkomsten voor de regio

Vervolgvragen definieren

Vervolgvragen definieren

Prototype/Proefproject/Testloop
De testloop voor het regionale arrangement kan van start gaan, voor de duur van de overeengekomen periode.
Het experiment wordt geobserveerd, gedocumenteerd en geëvalueerd: wat werkt en wat niet, waar zijn reparaties nodig.
Na afloop vindt een eindevaluatie plaats. Dit dient als basis voor kennisborging en –overdracht en als fundament voor opschaling en verbreding naar andere producten.
Bouwen van een cooperatie-structuur
Voorwaarde: er is een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Bijvoorbeeld: de producenten hebben hun propositie voorbereid. Het is nu aan de inkopers om dit aanbod te accepteren.
Partijen sluiten een overeenkomst om een testloop uit te voeren. We noemen dit het regionale coöperatie-arrangement.
Regionaal agent stemt vraag en aanbod in de keten af. Dat betekent in het geval van de voedselketen dat er alternatieve producten kunnen worden geleverd als er binnen de regio iets misgaat. De inkopers moeten er zeker van zijn dat zij hun bestelling elke dag ontvangen. Zo’n spin in het web noemen we de regionale agent.